Chi tiết tin

Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh danh sách người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo của thị xã Phú Mỹ được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3493/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh danh sách người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo của thị xã Phú Mỹ được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Tổng kinh phí hỗ trợ là 9.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín triệu đồng), cụ thể:

1. Người có công với cách mạng: cắt giảm 02 người và bổ sung 02 người (có danh sách cụ thể kèm theo).

2. Đối tượng Bảo trợ xã hội: 05 người, kinh phí hỗ trợ 7.500.000 đồng (có danh sách cụ thể kèm theo).

3. Thành viên thuộc hộ nghèo theo chuẩn quốc gia: 02 người, kinh phí hỗ trợ 1.500.000 đồng (có danh sách cụ thể kèm theo).

Tin mới hơn
Tin cũ hơn