Chi tiết tin

Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19 huyện Long Điền. (Đợt 5)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3494/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19 huyện Long Điền. (Đợt 5) đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định, cụ thể:

- Số lượng: 1.098 người (danh sách cụ thể kèm theo);

- Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng;

- Tổng kinh phí hỗ trợ là 1.098.000.000 đồng (Một tỷ, không trăm chín mươi tám triệu đồng).

+ Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động đủ điều kiện theo quy định cho đối tượng bán lẻ xổ số lưu động, cụ thể:

- Số lượng: 81 người (danh sách cụ thể kèm theo);

- Mức hỗ trợ: 100.000 đồng/người/tháng để đủ 1.000.000 đồng/người/tháng theo quy định (các trường hợp này đã nhận hỗ trợ 900.000 đồng theo văn bản số 3245/UBND-VP ngày 03 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh);

- Tổng kinh phí hỗ trợ: 8.100.000 đồng (Tám triệu, một trăm ngàn đồng).

+ Hỗ trợ các nhóm đối tượng không có giao kết hợp đồng lao động nằm ngoài các nhóm đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg bị mất việc làm và giảm sâu thu nhập thực sự gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cần được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, cụ thể:

- Số lượng: 247 người (danh sách cụ thể kèm theo);

- Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng;

- Tổng kinh phí hỗ trợ: 247.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi bảy triệu đồng)

Nguồn: Quyết định số 3494/QĐ-UBND

Tin mới hơn
Tin cũ hơn