Chi tiết tin

Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19 tại thị xã Phú Mỹ. (Đợt 7)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3495/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19 tại thị xã Phú Mỹ. (Đợt 7) đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định, cụ thể:

- Tổng số đối tượng: 253 người (danh sách cụ thế kèm theo);

- Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng;

- Tổng kinh phí hỗ trợ: 253.000.000 đồng (Hai trăm năm mưoi ba triệu đồng).

+ Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động đủ điều kiện theo quy định cho đối tượng bán lẻ xổ số lưu động, cụ thể:

- Số lượng: 06 người;

- Mức hỗ trợ: 100.000 đồng/người/tháng (do đã nhận hỗ trợ 900.000 đồng/người/tháng theo văn bản số 3245/UBND-VP ngày 03 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh);

- Tổng kinh phí hỗ trợ: 600.000 đồng.

+ Hỗ trợ đối với trường hợp các nhóm đối tượng không có giao kết hợp đồng lao động nằm ngoài các nhóm đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg bị mất việc làm và giảm sâu thu nhập thực sự gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cần được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, cụ thể:

- Số lượng: 88 người;

- Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng;

- Tổng kinh phí hỗ trợ: 88.000.000 đồng (Tám mươi tám triệu đồng)

Tin mới hơn
Tin cũ hơn