Chi tiết tin

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

Vừa qua, Ban chỉ đạo Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (do ông Trần Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban) đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021.

Kế hoạch được xây dựng nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; qua đó tạo mọi điều kiện thuận lợi để trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện về mọi mặt, đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em; đồng thời chủ động phòng ngừa, loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, giảm thiểu tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo lực.

Trong năm 2021, Bà Rịa – Vũng Tàu phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống dưới 1% trên tổng số trẻ em và 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc bằng nhiều hình thức; giảm 70% tỷ lệ trẻ em bị xâm hại so với cùng kỳ năm trước, đảm bảo trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được quản lý và có các biện pháp can thiệp, trợ giúp kịp thời; 90% hộ gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội và trẻ em được phổ biến, tuyên truyền về các chính sách, pháp luật, kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; 75% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi…

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp cơ bản sau:

(1) Tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

(2) Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về trẻ em cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, cộng tác viên cơ sở.

(3) Duy trì và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

(4) Xây dựng và nhân rộng các mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khó khăn dựa vào cộng đồng.

(5) Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động phòng, chống xâm hại trẻ em.

(6) Triển khai các hoạt động phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

(7) Triển khai các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.

(8) Triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

(9) Triển khai hoạt động trợ giúp trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng theo nhu cầu.

(10) Triển khai hoạt động chăm sóc toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, đề án liên quan đến trẻ em. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để triển khai các hoạt động cụ thể.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số sinh sống tại các thôn, ấp đặc biệt khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2019 - 2025 theo Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nguồn: Kế hoạch 129/KH-BCĐTE

Tin mới hơn
Tin cũ hơn