Chi tiết tin

Kế hoạch thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật và Đề án phát triển nghề công tác xã hội năm 2021

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành văn bản phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật và Đề án phát triển nghề công tác xã hội năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ động, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện, đảm bảo đạt yêu cầu đề ra và trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

Kế hoạch thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2021 

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người khuyết tật và đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức trong việc trợ giúp người khuyết tật; qua đó góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động của xã hội, xây dựng môi trường không rào cản bảo đảm quyền lợi hợp pháp và hỗ trợ người khuyết tật phát huy khả năng của mình.

Theo Kế hoạch, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh sẽ được các sở, ngành liên quan trợ giúp tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin – truyền thông; trợ giúp y tế, giáo dục; tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế; phòng chống dịch bệnh và giảm nhẹ thiên tai; tiếp cận công trình xây dựng; tiếp cận và tham gia giao thông; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch…

Bên cạnh đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội còn phối hợp với Sở Y tế tổ chức các lớp tập huấn trợ giúp người khuyết tật cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên và gia đình người khuyết tật; đồng thời kiểm tra, giám sát đánh giá thực hiện Chương trình và các chính sách, pháp luật đối với người khuyết tật.

Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội năm 2021

Kế hoạch nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đạt yêu cầu về chất lượng, nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội của người dân, hướng tới mục tiêu trợ giúp xã hội theo hướng chuyên nghiệp.

Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Tuyên truyền thông tin, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về công tác xã hội.

(2) Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

(3) Củng cố, phát triển mạng lưới nhân viên, cộng tác viên và các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

(4) Cung cấp dịch vụ công tác xã hội và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

(5) Kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện đề án và các chính sách bảo trợ xã hội tại các huyện, thành phố, các Cơ sở bảo trợ xã hội.

Để đảm bảo hiệu quả thực hiện Đề án, Kế hoạch cũng nêu rõ, các nhiệm vụ phải được triển khai đồng bộ; các nội dung truyền thông phải đúng trọng tâm, trọng điểm với nội dung, hình thức truyền thông phong phú, đa dạng; các lớp tập huấn đảm bảo về nội dung tập huấn, học viên tham dự đúng thành phần và tham dự đủ thời gian theo quy định; công tác tư vấn, kết nối, trợ giúp phải phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.

Nguồn: Công văn số 12921/UBND-VP;
Kế hoạch số 686/KH-SLĐTBXH;
Kế hoạch số 685/KH-SLĐTBXH 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn