Phổ biến chính sách pháp luật Phổ biến chính sách pháp luật
HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành một số chính sách mới áp dụng trên địa bàn tỉnh.
10:36 | 13/08/2018 Print   E-mail    

Quy định mức chi, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định mức thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch; sửa đổi mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiếm y tế; chính sách hỗ trợ kinh phí nhà nước trong công tác tiêm Vacxin phòng chống dịch bệnh động vật;… là những chính sách mới được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành để áp dụng trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 30/7/2018.

Tại Kỳ họp thứ 8 (từ 19-20/7/2018), Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Khóa VI, Nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua 19 Nghị quyết, bao gồm:

1. Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội – quốc phòng an ninh 06 tháng cuối năm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3. Nghị quyết 09/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về việc thông qua Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2016-2021.

4. Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân không còn nằm trong vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017.

5. Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về việc thông qua Danh mục dự án có chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng đế thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2018.

6. Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về việc bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

7. Nghị quyết 13/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đển năm 2030.

8. Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí đối với diện tích sử dụng chung cư tại Dự án siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng khu đô thị Phú Mỹ chuyển đổi sang nhà ở xã hội.

9. Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương nhà nước năm 2018 và thống nhất biểu mẫu báo cáo tài chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

10. Nghị quyết 16/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về việc phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018.

11. Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về việc chuyển các ấp thành khu phố thuộc các phường Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phước Hòa, Tân Phước trên địa bàn thị xã Phú Mỹ.

12. Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về việc thông qua Đề án sáp nhập Bến Cát vào ấp ông Tô thuộc xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

13. Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về việc phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan hành chính nhà nước năm 2018.

14. Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về việc Quy định mức chi, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh.

15. Nghị quyết 21/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và bãi bỏ một số khoản thu quy định tại Phụ lục lệ phí hộ tịch ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND.

16. Nghị quyết 22/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về việc sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiếm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường họp.

17. Nghị quyết 23/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về việc quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh BRVT.

18. Nghị quyết 24/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về nội dung và mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

19. Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí nhà nước trong công tác tiêm Vacxin phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quý đọc giả có thể tra cứu các Nghị quyết nêu trên tại Trang Công báo điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ: congbao.baria-vungtau.gov.vn.

(nguồn: 19 Nghị quyết của HĐND tỉnh)