Phổ biến chính sách pháp luật Phổ biến chính sách pháp luật
BR-VT: Quy định định mức chi và một số mức chi đặc thù cho hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện
05:55 | 05/09/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa quyết định ban hành quy định định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ban hành quy định một số mức chi đặc thù của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động được giao theo 05 nội dung hoạt động gồm: Số buổi hoạt động trong năm (cấp tỉnh từ 96 đến 112 buổi; cấp huyện từ 80 đến 96 buổi); Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn tuyên truyền lưu động (Từ 1 đến 2 cuộc); Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên tuyền khác (Từ 6 đến 10 tài liệu); Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cơ sở (Tối đa 2 lớp); Biên tập, dàn dựng chương trình mới (Từ 3 đến 6 chương trình).

Một số mức chi đặc thù của Đội Tuyên truyền lưu động:

1. Tuyên truyền viên trong biên chế các Đội Tuyên truyền lưu động được hưởng chế độ bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng tập luyện quy định cụ thể sau đây:

a) Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới: Mức bồi dưỡng cho 01 buổi tập chương trình mới là 60.000 đồng/người/buổi/4 giờ. Số buổi tập tối đa cho một chương trình mới là 10 buổi.

b) Mức bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động:

- Mức bồi dưỡng cho 01 buổi biểu diễn đối với vai chính là 100.000 đồng/người. Số lượng tuyên truyền viên đóng vai chính trong các chương trình biểu diễn do Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, thị xã, thành phố quyết định.

- Mức bồi dưỡng 01 buổi biểu diễn đối với các vai diễn khác là 80.000 đồng/người.

2. Các tuyên truyền viên ngoài biên chế (đối tượng đã được các đơn vị tuyển dụng) tham gia luyện tập chương trình mới và biểu diễn lưu động theo hợp đồng thỏa thuận với Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, thị xã, thành phố thì ngoài tiền công theo hợp đồng còn được hưởng mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn theo quy định nêu trên.

(Nguồn: các Quyết định 23/2018/QĐ-UBND; 2256/QĐ-UBND)