PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
Web Content Image

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 23/CT-TTg yêu cầu thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau vừa được Bộ Tài chính ban hành sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày...

Đọc tiếp »

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2017 và bãi bỏ Thông tư 97/2010/TT-BTC. Về...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2017/NĐ-CP quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Đọc tiếp »