BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
Bãi bỏ cơ chế giao đất theo dự án
08:17 | 02/11/2012 Print   E-mail    

Theo dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, khi thu hồi đất Nhà nước sẽ định giá đất trên nguyên tắc phù hợp với giá thị trường. Trong ảnh: Thi công tỉnh lộ 52, (huyện Đất Đỏ). Ảnh: Báo BRVT.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được Quốc hội khóa XIII thảo luận tại kỳ họp thứ 4. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này có rất nhiều điểm mới. Trong đó, những điểm mới đáng lưu ý nhất là bỏ cơ chế giao đất theo dự án, Nhà nước chủ động đứng ra thu hồi đất theo quy hoạch; Kéo dài thời hạn giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trong vòng 50 năm; Người dân được quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào các dự án…

Theo đó, Nhà nước sẽ chủ động thu hồi đất theo quy hoạch, tạo quỹ đất sạch, sau đó giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng hoặc đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện theo chủ trương này, cơ chế giao đất theo dự án sẽ được bãi bỏ, nhằm hạn chế giao đất không thu tiền sử dụng đất, các đơn vị sự nghiệp sẽ chuyển sang thuê đất, tăng cường đấu giá đất để tránh xin - cho và tham nhũng…

Ngoài ra, dự án luật sửa đổi quy định nguyên tắc định giá đất “do Nhà nước quyết định, bảo đảm nguyên tắc phù hợp với giá thị trường” thay cho nguyên tắc “sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường”. Thời hạn giao đất trong hạn mức sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân lên đến 50 năm thống nhất cho các loại đất nông nghiệp để khuyến khích nông dân gắn bó với đất đai và yên tâm đầu tư sản xuất. Liên quan đến cơ chế thu hồi đất, dự thảo luật quy định đối với dự án sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhà đầu tư trong nước thực hiện nhận quyền chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án.

Điểm mới nữa là Nhà nước tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức tư vấn độc lập phát triển và hoạt động. Theo đó, khi xây dựng biểu giá đất hoặc khi cập nhật biểu giá đất thì phải giao công ty tư vấn độc lập làm. Qua đó, người dân sẽ thấy giá đất được xác định một cách khách quan, công bằng và minh bạch.

Những quy định nói trên có liên quan sát sườn với quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân có tham gia dự án đầu tư, có đất thuộc diện thu hồi để phục vụ lợi ích quốc gia. Nhìn chung, phần đông người dân đồng tình ủng hộ những điểm mới được đưa ra trong dự luật, song vẫn còn một số ý kiến băn khoăn, lo ngại xung quanh dự thảo Luật Đất đai lần này.

Theo Báo BRVT.