Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
02:21 | 16/02/2017 Print   E-mail    

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Tỉnh kèm theo Quyết định số 234/QĐ-UBND. Quy chế phối hợp gồm có 4 chương và 17 điều áp dụng đối với các sở, ban, ngành có liên quan; UBND cấp huyện, cấp xã; các tổ chức, cá nhân có hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, quy định rõ nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm trong công tác phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã đã được pháp luật quy định và yêu cầu công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương để đảm bảo công tác quản lý được chặt chẽ, thống nhất và đồng bộ. Việc tổ chức phối hợp với các lực lượng để kiểm tra và xử lý theo từng vụ việc phải căn cứ vào nguồn thông tin, công tác kiểm tra của từng cơ quan và phải do người đứng đầu cơ quan đó có yêu cầu bằng văn bản; Nghiêm cấm công chức, người lao động dưới quyền tự ý tổ chức phối hợp với các ơ quan khác để tiến hành kiểm tra, kiểm soát trái Quy chế này.

Sở Công Thương được giao là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường, Cục thuế Tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

Nội dung phối hợp chủ yếu tập trung vào việc cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến hồ sơ, thủ tục, hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn Tỉnh; Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật; Thanh, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoạt động bán hàng đa cấp có hành vi vi phạm các quy định pháp luật;...

Việc ban hành Quy chế phối hợp là nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp theo hướng thống nhất, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh./.

Cổng TTĐT