Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em
05:41 | 20/04/2017 Print   E-mail    

Ngày 19/4, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo “Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ trẻ em nhằm phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em.

Thời gian qua, tình trạng xâm hại tình dục trẻ, bạo lực trẻ em có xu hướng gia tăng trên cả nước. Riêng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ tính trong 02 năm gần đây đã xảy ra 20 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Trước tình hình đó, Bộ Lao động - Thương và Xã hội đã có công văn số 995/LĐTBXH-TE yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ LĐTBXH, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai những hành động cụ thể như: Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông về bảo vệ trẻ em; Xây dựng Đề án bố trí, nâng cao năng lực, ổn định đội ngũ làm công tác bảo vệ trẻ em ở địa phương, đặc biệt ở cấp xã; Củng cố các dịch vụ bảo vệ trẻ em; Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trẻ em, ưu tiên phòng ngừa, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em; Đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc giải quyết, xử lý các vấn đề, vụ việc xâm hại trẻ em phức tạp, được xã hội, cộng đồng quan tâm;…

Trong công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch, phân bố ngân sách bảo vệ trẻ em, Sở LĐTBXH được giao chủ trì, tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu về trẻ em, định kỳ rà soát, thu thập thông tin, số liệu về trẻ em bị xâm hại, bạo lực ở địa phương. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao sở LĐTBXH triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 với chủ đề “Phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”.

Công văn còn nêu rõ, yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả hoạt động tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em về UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội theo qui định.

Cổng TTĐT (Nguồn: Công văn số 3187/UBND-VP)