Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Chấn chỉnh hoạt động các doanh nghiệp nhà nước
10:50 | 19/06/2017 Print   E-mail    

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm, theo dõi giám sát hoạt động của các doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm nhằm định hướng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Riêng đối với nội dung bài Báo đăng trên Báo Pháp luật Việt Nam ngày 19 tháng 5 năm 2017 về Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải Biển Vũng Tàu giao Sở Tài chính kiểm tra làm rõ thông tin, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cổng TTĐT (Nguồn: CV 5378/UBND-CV)