Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020
09:02 | 10/08/2017 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020. Kế hoạch đã đưa ra nhiều mục tiêu trong công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức phòng, chống ma túy; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy; công tác cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy, xây dựng xã, phường thị trấn không tệ nạn ma túy.

Theo đó, những chỉ tiêu cần phấn đấu thực hiện đến năm 2020 như: không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy, triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm mỗi năm; 100% hành vi phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy ở trên địa bàn tỉnh được phát hiện và xử lý triệt để không quá 01 năm từ khi xảy ra; giảm diện tích cây có chứa chất ma túy trồng trái phép so với năm trước và triệt phá 100% diện tích phát hiện được; hàng năm, giảm hơn 01 xã, phường, thị trấn có ma túy so với năm trước; hàng năm, 80% số người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện;…

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Kế hoạch đưa ra 04 nhiệm vụ trọng tâm và 05 giải pháp chủ yếu cần triển khai. Các cơ quan chức năng, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, tùy theo chức năng của mình sẽ xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các Dự án, Đề án thuộc Chương trình mục tiêu của Bộ ngành TW và của tỉnh như: Dự án “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và năng lực xử lý án về ma túy của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp”; Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội về ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp”; Dự án “Nâng cao năng lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy”; Dự án “Nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn”; Dự án “Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán”; Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng”; Đề án “Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truvên về phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các địa phương trọng điểm về ma túy”; Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học tại các khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy”;…

Cổng TTĐT BR-VT
(nguồn: Kế hoạch 74/KH-UBND)