Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Thực hiện Đề án thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2017 - 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
10:33 | 11/10/2017 Print   E-mail    

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2017 - 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc xây dựng và triển khai Kế hoạch này nhằm thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 – 2020.

Mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là một tổ chức dựa vào cộng đồng, với mục tiêu liên kết các thành viên, thúc đẩy tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng nhằm chăm sóc và phát huy hơn nữa vai trò người cao tuổi tại cộng đồng dân cư.

Mục tiêu của việc triển khai Kế hoạch là thành lập và nhân rộng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên phạm vi toàn tỉnh thông qua cách tiếp cận liên thế hệ, tự giúp nhau dựa vào cộng đồng để góp phần thực hiện chỉ tiêu trong Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, góp phần chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, chú trọng giúp đỡ người cao tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn tại cộng đồng. Phấn đấu đển năm 2020 toàn tỉnh có ít nhất 15 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (02 câu lạc bộ/huyện, thành phố), với khoảng 20.000 thành viên tham gia.

Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ cần thực hiện: xây dựng tài liệu hướng dẫn và tuyên truyền; tập huấn kỹ thuật để nhân rộng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại địa phương; giám sát, hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đang hoạt động để làm nòng cốt nhân rộng các câu lạc bộ mới.

Để công tác triển khai đạt hiệu quả, Kế hoạch cũng đưa ra một số giải pháp như: truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và về người cao tuổi; huy động nguồn lực, vận động các tổ chức, xã hội, doanh nghiệp tham gia nhân rộng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; các sở, ngành, địa phưong, cơ quan liên quan có sự phối hợp để tạo điều kiện hỗ trợ thành lập và hoạt động của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; tăng cường hợp tác quốc tế, tìm nguồn trợ giúp kỹ thuật và tài chính để hỗ trợ hoạt động và nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau…

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(nguồn: Quyết định 2836/QĐ-UBND)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn