Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Thu hồi chủ trương đầu tư dự án dự án Chung cư cao tầng tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa
03:45 | 01/11/2017 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản thu hồi và chấm dứt hiệu lực văn bản số 2856/UBND-VP ngày 13/5/2009 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Chung cư cao tầng tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa do Công ty cổ phần Quảng cáo Hội chợ Thương mại Quốc tế (sau đây viết tắt là: Công ty CIAT) triển khai thực hiện. Mọi chi phí chuẩn bị đầu tư phát sinh (nếu có) liên quan đến dự án, Công ty CIAT tự chịu trách nhiệm.

Ủy ban nhân dân dân tỉnh giao các cơ quan chức năng phối hợp rà soát lại các thủ tục đất đai của Dự án xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định Luật Đất đai; rà soát, đề xuất lập danh mục kêu gọi đầu tư dự án theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Bà Rịa và các đơn vị có liên quan tổ chức thu hồi hoặc trình UBND tỉnh thu hồi các văn bản liên quan đến quá trình triển khai thủ tục thực hiện Dự án nêu trên; đồng thời, UBND thành phố Bà Rịa có trách nhiệm thực hiện công bố thu hồi chủ trương Dự án nêu trên cho người dân trong vùng Dự án được biết và định hướng quy hoạch của khu đất sau khi thu hồi dự án.

Lý do thu hồi: từ khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2009 và gia hạn chủ trương đầu tư lần 1 (năm 2014), gia hạn chủ trương đầu tư lần 2 (năm 2016) nhưng đến nay Chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng; Dự án thuộc diện chậm triển khai theo quy định.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(nguồn CV số 10476/UBND-VP, CV 2925/SKHĐT-ĐTKT)

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn