Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Danh mục 37 Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2016 – 20217
09:41 | 03/11/2017 Print   E-mail    

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi HĐND tỉnh danh mục các Tờ trình trình tại kỳ họp cuối năm 2017 sau khi đã điều chỉnh (lần 2). 

Theo đó, tại kỳ họp thứ VI HĐND tỉnh sắp tới, UBND tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh 37 tờ trình do 13 cơ quan chủ trì tham mưu, bao gồm: Sở Tài chính 07 tờ trình; Sở Lao động, thương binh và Xã hội 02 tờ trình; Thanh tra tỉnh 01 tờ trình; Sở Nội vụ 06 tờ trình; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06 tờ trình; Sở Văn hóa và Thể thao 02 tờ trình; Sở Kế hoạch và Đầu tư 02 tờ trình; Sở Xây dựng 01 tờ trình; Sở Tài nguyên và Môi trường 04 tờ trình; Sở Y tế 03 tờ trình; Sở Du lịch 01 tờ trình; Ban Dân tộc 01 tờ trình; Công an tỉnh 01 tờ trình.

Đối chiếu theo dự kiến ban đầu, có 04 tờ trình xin hoãn do xét thấy cần tiếp tục điều tra, khảo sát, tổng hợp số liệu trước khi hoàn chỉnh trình HĐND tỉnh, bao gồm: Đề án “Phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh BR-VT giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn 2030”, Đề án “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn 2020”, Đề án quản lý giáo dục thông minh và Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh./. 

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(Nguồn CV 10646/UBND-VP)