Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Thực hiện Thông báo số 861-TB/TU ngày 28/8/2017 của Tỉnh ủy về các chương trình, đề án trên địa bàn tỉnh.
08:34 | 08/11/2017 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thông báo số 861-TB/TU ngày 28/8/2017. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức đoàn thể (viết tắt là các cơ quan, đơn vị) tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Đối với các chương trình, đề án (CTĐA) đã được duyệt (bao gồm các CTĐA đã được duyệt nhưng chưa triển khai kế hoạch thực hiện, các chủ CTĐA rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể như sau:

-  Các CTĐA không hiệu quả, lãng phí vốn đầu tư cần loại bỏ;

- Các CTĐA có nội dung, hạng mục trùng lắp thực hiện cắt giảm, lồng ghép hoặc chuyển sang nhiệm vụ chi thường xuyên;

- Các CTĐA thực sự cần thiết và hiệu quả tiếp tục triển khai thực hiện.

- Đối với CTĐA nội dung xây dựng thương hiệu sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý; chỉ thực hiện đối với sản phẩm có tác động lan tỏa cả một vùng, cộng đồng dân cư rộng hay cả tỉnh, không thực hiện riêng lẻ cho sản phẩm của một vài doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh; dừng thực hiện các CTĐA không đảm bảo nội dung trên.

2. Từ năm 2018 trở đi, trên cơ sở các quy định hiện hành, khi đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt CTĐA, các cơ quan đơn vị phải đảm bảo yêu cầu nêu trên và các nội dung sau:

2.1. Về nội dung:

- Phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ VI.     

- Phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế, phải nêu sự cần thiết đầu tư, tính hiệu quả và nguồn lực thực hiện.

- Đối với các nội dung truyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng mà các Sở ngành đã thực hiện từ trước tới nay, chuyển cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Tỉnh thực hiện trong phạm vi chuyên môn, nhiệm vụ; các Sở ngành có trách nhiệm phối hợp, chuẩn bị công tác báo cáo tuyên truyền theo yêu cầu của Ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh.

- Đối với các nội dung liên quan đến lựa chọn nhà thầu, thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; đảm bảo tính cạnh tranh, công khai và minh bạch, có thể đánh giá, so sánh chất lượng dịch vụ, tránh độc quyền.

2.2. Về trình tự thực hiện:

- Trước khi xây dựng CTĐA, chủ CTĐA phải trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương thực hiện, có ý kiến thẩm định của Sở Tài chính.

- Sau khi UBND Tỉnh đồng ý phê duyệt chủ trương, chủ CTĐA phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Đề án trình UBND Tỉnh xem xét, quyết định.

- Tập thể UBND Tỉnh do Chủ tịch UBND Tỉnh chủ trì, họp xét duyệt tổng thể toàn bộ các CTĐA do các sở chuyên ngành đề xuất.

- Đối với CTĐA đầu tư phát triển báo cáo UBND Tỉnh trình HĐND theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước.

3. Tổ chức thực hiện:

3.1. Giám đốc các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh:

- Chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh đối với các CTĐA không hiệu quả, gây lãng phí đầu tư.

- Trong quá trình xây dựng và triển khai CTĐA, thực hiện đúng theo Kết luận của Tỉnh ủy tại Thông báo số 861-TB/TU.

- Thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định, cụ thể:

+ Rà soát, đánh giá hiệu quả triển khai chương trình, đề án năm 2017 theo các nội dung tại Mục 1 nêu trên (có số liệu tổng hợp, so sánh trước và sau khi thực hiện CTĐA) gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh trước 15/11/2017.

+ Định kỳ vào ngày 20 tháng cuối quý báo cáo tình hình thực hiện gửi về Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh theo chỉ đạo tại Công văn số 9091/UBND-VP ngày 26/11/2015; hàng năm, tổ chức sơ kết đánh giá việc triển khai thực hiện và hiệu quả của chương trình, đề án báo cáo UBND Tỉnh.

- Hàng năm, trước thời điểm lập dự toán, xây dựng Kế hoạch thực hiện của năm Kế hoạch trình UBND Tỉnh phê duyệt; xây dựng dự toán, gửi Sở Tài chính trước ngày 31/8 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.2. Giám đốc Sở Nội vụ rà soát, kiện toàn hoặc giải thể các Trung tâm trực thuộc các Sở ngành hoạt động không hiệu quả, yếu kém trong việc huy động nguồn lực xã hội; không để tình trạng xây dựng, thực hiện các chương trình, đề án chỉ nhằm mục đích duy trì hoạt động của các đơn vị này, mà không mang lại lợi ích, hiệu quả cho xã hội.

3.3. Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo CTĐA của các cơ quan, đơn vị, báo cáo UBND Tỉnh; định kỳ 6 tháng tham mưu UBND Tỉnh tổ chức cuộc họp nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các CTĐA, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

- Trước ngày 15/11 hàng năm, tổng hợp danh mục các CTĐA có nhu cầu bố trí vốn trong năm kế hoạch, trình tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định làm cơ sở tổng hợp dự toán ngân sách năm kế hoạch.

4. Giám đốc các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Thủ trưởng các tổ chức đoàn thể và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT (Nguồn Chỉ thị số 27/CT-UBND, ngày 03/11/2017)