Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Chỉ thị về việc thực hiện các kết luận thanh tra
10:29 | 08/01/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc thực hiện các kết luận thanh tra. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị như sau:

1. Thanh tra tỉnh

- Hướng dẫn các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức thanh tra thuộc tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 33/2015/NĐ- CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Kết luận thanh tra và định kỳ (quý, năm) tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kết luận thanh tra của Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị, cá nhân liên quan. Đối với các sai phạm mà chưa xử lý hoặc xử lý chưa kịp thời, nghiêm minh cần làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của người có thẩm quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các cá nhân liên quan.

- Phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh về việc yêu cầu Giám đốc các Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện kiểm điểm, xử lý tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

- Đối với vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, người ban hành kết luận thanh tra phải kịp thời chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra cùng cấp để tiếp tục làm rõ.

2. Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, xác định công tác xử lý sau thanh tra là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Sau các cuộc thanh tra phải có biện pháp cụ thể để chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện kịp thời, nghiêm túc các kết luận thanh tra, bao gồm: khắc phục sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý; kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật; xử lý cán bộ, công chức, người có hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

- Thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tỉnh về thực hiện kết luận thanh tra.

- Thực hiện kịp thời, đầy đủ các kết luận thanh tra (của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, của Thanh tra Tỉnh, Sở, Huyện); trong đó tập trung chỉ đạo, yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải nộp đủ số tiền do hành vi vi phạm theo quyết định thu hồi về tài khoản chờ xử lý của Thanh tra; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, gây thất thoát tiền, tài sản của Nhà nước. Chỉ đạo xử lý dứt điểm các kết luận thanh tra theo chức trách, thẩm quyền. Công khai kết quả thực hiện kết luận thanh tra.

- Có biện pháp cụ thể để khắc phục các sơ hở, yếu kém; chấn chỉnh công tác quản lý, chấm dứt vi phạm, hủy bỏ, đình chỉ việc thi hành văn bản không đúng thẩm quyền, có nội dung trái pháp luật mà kết luận thanh tra đã chỉ ra.

- Yêu cầu các tổ chức, đơn vị, cá nhân có sai phạm gây thất thoát (tiền, tài sản) phải thu hồi kịp thời, đầy đủ đưa vào công quỹ hoặc ngân sách nhà nước.

- Căn cứ phân cấp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức để tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các khuyết điểm, vi phạm đối với tập thể, cá nhân có liên quan và xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra; xử lý sai phạm về hành chính, kinh tế; xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người có hành vi vi phạm; khắc phục sơ hở, yếu kém trong quản lý theo kiến nghị của thanh tra. Người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm về việc chậm thực hiện do thực hiện không đầy đủ các kết luận thanh tra thuộc phạm vi ngành, địa phương mình quản lý.

3. Sở Nội vụ

Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh và theo phân cấp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức viên chức, chủ trì, phối hợp với Thanh tra Tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức có khuyết điếm, thiếu sót, vi phạm đã chỉ ra trong kết luận thanh tra.

4. Công an tỉnh

Chỉ đạo Cơ quan điều tra kịp thời xem xét, làm rõ các vụ việc có dấu hiệu tội phạm mà kết luận thanh tra đã nêu.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và người đứng đầu các tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này.

Giao Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung Chỉ thị./.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT ( Nguồn Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2018).