Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Chỉ thị Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
03:15 | 09/02/2018 Print   E-mail    

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2018) và các ngày lễ lớn trong năm 2018.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trường các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia thi đua tại tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật sửa đôi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; đề cao vai trò, trách nhiệm, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng.

2. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 05 năm (2016- 2020), Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2018; đồng thời để thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả 03 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phát động: “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; phong trào “Doanh nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu hội nhập và phát triển”; phong trào “Bà Rịa - Vũng Tàu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các ngành, các cấp tổ chức các đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

3. Ngay từ đầu năm, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thành phố căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất hoặc theo chuyên đề gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.

   Tập trung thi đua thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế tư nhân; thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, xây dựng, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, nhất là các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế như: công nghiệp chế biến, cảng biển, dịch vụ logistic, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường, khắc phục, giải quyết các điểm nóng gây ô nhiễm môi trường; đồng thời, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

   Đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 22/CT-UBND tỉnh ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh; đổi mới, sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và tăng cường phòng, chống tham nhũng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực hiện chế độ công chức, công vụ; nâng cao tỉnh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc cho tổ chức, công dân, đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng và trước thời gian quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển của tỉnh.

4. Kịp thời rà soát, điều chỉnh, ban hành các văn bản quy định về thi đua, khen thưởng đảm bảo phù với các quy định hiện hành. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành; chất lượng công tác tham mưu của bộ phận làm công tác thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; tăng cường trách nhiệm và vai trò tham mưu của cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng.

5. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, khen thưởng phải bám sát phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, đúng đối tượng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm dân chủ, công khai; cần kiểm tra, đánh giá, sơ, tổng kết và khen thường kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; quan tâm khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu, người có giải pháp sáng kiến kỹ thuật áp dụng hiệu quả trong thực tiễn; tập trung giải quyết dứt điểm việc khen thưởng thành tích kháng chiến và thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với nước.

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Tiếp tục thực hiện chương trình phổi hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông; có kế hoạch tuyên truyền với những nội dung thiết thực và tạo sức lan tỏa trên địa bàn tỉnh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành phố cần có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới theo Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016- 2020.

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp các cấp tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bào quốc phòng, an ninh năm 2018 của tỉnh.

8. Các sở, ban, ngành, địa phương, các cụm, khối thi đua, các doanh nghiệp tham gia thi đua tại tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2018./.

 Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(Nguồn: Chỉ thị 03/CT-UBND)