Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với một số khu đất tại huyện Châu Đức
10:57 | 04/03/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với một số khu đất tại huyện Châu Đức.

Bao gồm các khu đất sau:

1. Khu đất diện tích 553,53m2 tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức (Quyết định 389/QĐ-UBND ngày 09/02/2018)

2. Khu đất diện tích 2.396,3m2 tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức (Quyết định 400/QĐ-UBND ngày 09/02/2018)

3. Khu đất diện tích 5.583,2m2 đất để đầu tư xây dựng dự án Siêu thị tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức (Quyết định 417/QĐ-UBND ngày 12/02/2018)

4. Khu đất diện tích 2.957,35m2 tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức (Quyết định 464/QĐ-UBND ngày 26/02/2018)

5. Khu đất diện tích 314,2m2 tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức (Quyết định 466/QĐ-UBND ngày 26/02/2018)

6. Khu đất diện tích 313,24m2 tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức (Quyết định 467/QĐ-UBND ngày 26/02/2018)

7. Khu đất diện tích 300,4m2 tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức (Quyết định 468/QĐ-UBND ngày 26/02/2018)

8. Khu đất diện tích 646,49m2 tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức (Quyết định 469/QĐ-UBND ngày 26/02/2018)

9. Khu đất diện tích 2.043m2 tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức (Quyết định 476/QĐ-UBND ngày 26/02/2018)

Thời gian dự kiến tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất nêu trên trong quý I năm 2018. UBND huyện Châu Đức là đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử đụng đất.

Việc đấu giá sẽ được thực hiện thông báo công khai theo quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản. Tổ chức đấu giá tài sản thông báo công khai ít nhất hai lần, mỗi lần thông báo công khai cách nhau ít nhất hai ngày làm việc trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc trên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian thông báo công khai lần thứ hai ít nhất là 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá. Thông báo công khai còn được niêm yết tại trụ sở đơn vị thực hiện cuộc đấu giá, nơi tổ chức cuộc đấu giá và tại UBND xã nơi có đất bán đấu giá.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT