Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Chỉ thị về tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh
04:01 | 10/08/2018 Print   E-mail    

y ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau:

1.Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh

a) Chủ động chỉ đạo, ban hành Kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, thực hiện nghiêm túc Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi đơn vị, ngành quản lý.

b) Bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối, tham mưu trong việc tiếp nhận, thụ lý hồ sơ và giải quyết yêu cầu bồi thường của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm mình quản lý đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

d) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường của ngành, lĩnh vực phụ trách.

đ) Hàng năm, chủ động phối hợp với Sở Tài chính dự trù kinh phí chi trả bồi thường của Nhà nước và kinh phí giải quyết bồi thường khi có vụ việc xảy ra của ngành, lĩnh vực.

e) Định kỳ 6 tháng và hàng năm (hoặc đột xuất) cán bộ đầu mối của cơ quan, đơn vị thực hiện thống kê, báo cáo, đánh giá việc thực hiện bồi thường trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

2. Sở Tư pháp

a) Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

c) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng, hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường của Nhà nước cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và cung cấp thông tin hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường.

d) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, đôn đốc việc chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người gây thiệt hại.

đ) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

e) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo, vi phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định.

f) Định kỳ 6 tháng và hàng năm (hoặc đột xuất) tổng hợp, thống kê, xây dựng báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

3. Sở Nội vụ

a) Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân có thể dẫn đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của các cơ quan, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

b) Hướng dẫn việc xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi trái pháp luật, gây ra thiệt hại trong khi thi hành công vụ.

c) Phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, đề xuất phương án bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước của các cơ quan, ban, ngành, địa phương đủ số lượng, đáp ứng được yêu cầu công việc.

4. Sở Tài chính

a) Hàng năm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán kinh phí đảm bảo phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường và công tác giải quyết bồi thường trên địa bàn tỉnh, tổng hợp vào dự toán ngân sách theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương có yêu cầu bồi thường thực hiện định giá tài sản, giám định thiệt hại, thẩm định, tạm ứng, thu hồi và thanh quyết toán kinh phí liên quan đến bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân kịp thời cấp phát kinh phí bồi thường và chi trả tiền bồi thường theo quy định trong trường hợp có phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Thông tin và truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

a) Chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến nội dung Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

b) Dành thời lượng và thời gian thích hợp cho việc đăng, phát tin, bài tuyên truyền về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên sóng phát thanh, truyền hình, Báo viết, báo điện tử.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

a) Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện và tăng cường tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

b) Thực hiện nghiêm túc các quy định quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong phạm vi của địa phương; tập trung chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

c) Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường tại địa phương và tập trung chỉ đạo phòng, ban chuyên môn cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường.

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật trong phạm vi quản lý.

đ) Chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch dự trù kinh phí cho hoạt động công tác bồi thường của Nhà nước tại địa phương; phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ giải quyết bồi thường của Nhà nước cho cán bộ, công chức các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.

e) Định kỳ 6 tháng và hàng năm (hoặc đột xuất) thống kê, tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả việc thực hiện bồi thường của Nhà nước trong phạm vi địa phương quản lý, gửi Sở Tư pháp tổng hợp để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

a) Chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân ở địa phương.

b) Bố trí công chức làm đầu mối thực hiện việc tiếp nhận, thụ lý hồ sơ và tham mưu giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

c) Định kỳ 06 tháng và hàng năm (hoặc đột xuất), tiến hành thống kê, báo cáo kết quả thực hiện bồi thường của Nhà nước trong phạm vi quản lý gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

8. Đề nghị cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự tỉnh

a) Tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật về bồi thường trong hoạt động tố tụng, thi hành án dân sự, thi hành án hình sự.

b) Xây dựng Kế hoạch cụ thể tổ chức hội nghị tuyên truyền và các lớp tập huấn văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành về kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ trong hoạt động tố tụng theo chỉ đạo, hướng dẫn của ngành dọc cấp trên.

c) Thông tin kịp thời về công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án có liên quan đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tư pháp.

d) Thực hiện chế độ báo cáo 06 tháng và hàng năm theo quy định, gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên

a) Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực thực hiện đúng các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Thực hiện việc giám sát quá trình thi hành; kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

c) Định kỳ 06 tháng và hàng năm (hoặc đột xuất) thống kê, báo cáo kết quả thực hiện bồi thường Nhà nước trong phạm vi quản lý gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm triển khai, thực hiện Chỉ thị này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

* Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN), Luật chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018 (Luật TNBTCNN năm 2017) và thay thế cho Luật TNBTCNN số 35/2009/QH12 (Luật TNBTCNN năm 2009). Luật TNBTCNN năm 2017 có nhiều điểm mới quan trọng về thiệt hại được bồi thường như bổ sung nhiều loại thiệt hại được bồi thường, tăng mức bồi thường thiệt hại về tinh thần, lượng hóa một số thiệt hại được bồi thường….góp phần bảo đảm hơn quyền yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại, cũng như giúp cơ quan giải quyết bồi thường thực hiện việc giải quyết bồi thường kịp thời, đúng thời hạn của pháp luật.

 

 

(Nguồn Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 08/8/2018).

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn