Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
02:15 | 10/09/2018 Print   E-mail    

UBND tỉnh vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020.

Việc tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong triển khai, thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ và Chương trình CCHC của tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu giai đoạn 2016 -2020; nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo động lực và bước phát triển mới trong công cuộc CCHC nhà nước; tăng cường thông tin, tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp biết được các quan điểm, chủ trương, chính sách, lộ trình, giải pháp thực hiện CCHC của Đảng, Nhà nước và UBND tỉnh, thu hút sự quan tâm, góp ý và giám sát của người dân đến hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Theo Kế hoạch, Tỉnh sẽ tổ chức các chuyên đề định kỳ trên báo, đài địa phương; xây dựng mục tin CCHC trên Cổng/Trang thông tin điện tử cơ quan nhà nước; tổ chức thi tìm hiểu về CCHC nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và tỉnh; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban ngành với doanh nghiệp; cổ động trực quan (pano, băng rôn, áp phích…). Kế hoạch tuyên tuyền lần này huy động rộng rãi lực lượng tham gia, cùng với việc kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Thông qua đó  thực hiện công khai, minh bạch những thông tin liên quan cải cách hành chính như: chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về CCHC, quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), tình hình giải quyết hồ sơ TTHC,  các kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp,...

Để đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch và hoàn thành các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức phù hợp; rà soát, chấn chỉnh việc công khai thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính theo đúng quy định; kịp thời phản hồi những ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân về CCHC qua hộp thư góp ý tại cơ quan hoặc trên Cổng/trang thông tin điện tử.

Bên cạnh đó, các Hội, Đoàn thể cũng có trách nhiệm phối hợp với chính quyền tham gia công tác thông tin, tuyên truyền CCHC góp phần nâng cao nhận thức của của đoàn viên, hội viên và nhân dân, đặc biệt là địa bàn các khu phố, khu dân cư, thôn ấp; qua đó, tích tực tham gia, giám sát việc thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức./.

Nguồn: Quyết định 2446/QĐ-UBND