Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ
01:03 | 08/10/2018 Print   E-mail    

Chủ tịch UBND vừa ban hành văn bản về việc chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.

Theo đó, nhằm thực hiện tốt năm kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 2018 theo Chỉ thị 07/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, của đội ngũ công chức, viên chức đối với nhân dân và doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các địa phương thường xuyên quán triệt và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong hoạt động công vụ; chấp hành các quy định về văn hóa công sở, tuân thủ nội quy, quy chế làm việc; sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc và không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Thể hiện thái độ giao tiếp và ứng xử chuẩn mực, tôn trọng nhân dân; hướng dẫn tận tình và chính xác khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân, nhất là CBCCVC làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Tăng cường công tác tự kiểm tra công vụ trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình và cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý; thường xuyên giám sát việc chấp hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 18/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Xử lý nghiêm minh theo quy định đối với những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, vi phạm những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm theo quy định cùa Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các gương điển hình được công dân, tổ chức đánh giá cao và chấp hành tốt.

Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 18/5/2018 của Chủ tịch UBND tinh.

- Đoàn Kiểm tra công vụ tỉnh tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; kiến nghị cơ quan, địa phương xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ.

- Sở Nội vụ được giao trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

Nguồn: Công văn 10061/UBND-VP

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn