Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2019
10:05 | 06/11/2018 Print   E-mail    

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019.

Theo đó, Tỉnh sẽ tổ chức thực hiện nhiều nội dung, hoạt động nhằm mục đích tiếp tục giữ vững, phát huy những thành tích đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên toàn tỉnh; gắn thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2020.

Các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019 xoay quanh việc tổ chức thực hiện 05 nội dung và 07 phong trào. Năm nội dung bao gồm: Đoàn kết giúp nhau “xóa đói, giảm nghèo”; Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; Xây dựng môi trường văn hóa; Xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao; Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh. Về thực hiện các phong trào, Tỉnh triển khai tiếp tục thực hiện các phong trào và đợt vận động gồm: Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”; “Thôn, ấp, khu phố văn hóa”; Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào học tập, lao động sáng tạo; Phong trào xây dựng gương “người tốt, việc tốt” các điển hình tiên tiến.

Cùng với các phong trào được triển khai, duy trì thực hiện, UBND tỉnh cũng phát động thi đua thực hiện 03 chuyên đề, cụ thể gồm: Chuyên đề 1- Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”; “Thôn, ấp, khu phố văn hóa”; Chuyên đề 2- Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; Chuyên đề 3- Phong trào xây dựng gương “người tốt, việc tốt” các điển hình tiên tiến. Tổng kết năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tặng bằng khen cho 09 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc đồng thời Sở Văn hoá và Thể thao (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”) cũng sẽ khen thưởng bằng hình thức giấy khen cho 09 tập thể và 18 cá nhân tiêu biểu trong hoạt động phong trào theo 03 chuyên đề trên.

Các chỉ tiêu thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh năm 2019 cần phấn đấu đạt được là: 91,2% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 96,2% thôn, ấp, khu phố và tương đương được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hoá”; 51% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 71% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 90% cơ quan, đơn vị đăng ký đạt chuẩn văn hóa.

Một số kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

-Trên cơ sở tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, năm 2017 đã có 240.934/258.212 gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đã có 232.861/258.212 gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 90,18%.

-Tính đến cuối năm 2017, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 543/565 thôn, ấp, khu phố văn hóa đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 96,11%; 16 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 20/31 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

-Năm 2017 có 890 đơn vị đăng ký xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; 6 tháng đầu năm 2018, có 634 đơn vị đăng ký xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.

 

(nguồn: Quyết định 3014/QĐ-UBND; Báo cáo 84/BC-BCĐ)