Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung Quý Tiến tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ
07:55 | 08/11/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định chấp thuận cho Công ty TNHH Môi trường Quý Tiến thực hiện dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung Quý Tiến tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Diện tích đất sử dụng khoảng 2,86 ha, với tổng vốn đầu tư của dự án là 57 tỷ. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải để thu gom, xử lý nước thải tập trung của các cơ sở xử lý chất thải trong khu xừ lý chất thải tập trung 100 ha Tóc Tiên, với quy mô công suất 2.000 m3/ngày đêm. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cột A của QCVN 40:2011/BTNMT trước khi chảy vào Suối Đá và Sông Dinh.

Tiến độ thực hiện dự án: thực hiện các thủ tục để đầu tư xây dựng trong vòng 12 tháng, triển khai xây dựng và lắp đặt thiết bị (Bao gồm đấu nối hệ thống với các đơn vị xả thải) từ tháng 12 đến tháng thứ 24, vận hành thử nghiệm từ tháng thứ 24 đến tháng thứ 30 và Nhà máy chính thức đi vào hoạt động  từ tháng thứ 30 kể từ ngày UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ các cơ quan chức năng để được hướng dẫn và thực hiện các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường, thẩm định công nghệ và các thủ tục liên quan về giá, thu phí xử lý nước thải theo quy định; bố trí đủ vốn để thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết. Trong quá trình đầu tư dự án, Chủ đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. Hoạt động xây dựng chỉ dược thực hiện trên cơ sở giấy phép xây dựng được phê duyệt, phù hợp với quy hoạch xây dựng và các quy hoạch có liên quan được phê duyệt.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện ký quỹ theo quy định, đồng thời tự thực hiện thỏa thuận với các cơ sở xử lý chất thải trong khu xử lý chất thải Tóc Tiên để thực hiện đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung theo cam kết. Chủ đầu tư chỉ xử lý lượng nước thải phát sinh từ các chủ nguồn thải tại khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên theo đúng mục tiêu và quy mô công suất quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này, không được tổ chức thu gom vận chuyển và xử lý chất thải bên ngoài tỉnh.

Dự án sẽ chấm dứt hoạt động theo quy định nếu Nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết và các quy định của pháp luật.

(Nguồn: Quyết định số 3183/QĐ-UBND)