Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Kết luận của UBND tỉnh tại Hội thảo “Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh BR-VT”
11:30 | 12/01/2019 Print   E-mail    

Ngày 06/12/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”. Tham dự Hội thảo gồm đại diện các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe báo cáo đề dẫn và ý kiến tham luận của đại biểu dự Hội nghị, Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận chỉ đạo như sau:

1. Các cấp, các ngành cần có sự nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa, vai trò, vị trí của thiết chế văn hóa từ đó có sự đồng thuận trong xã hội, làm sao để thiết chế văn hóa nói chung, thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở nói riêng thật sự là nơi sinh hoạt cộng đồng, giúp nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân, đảm bảo cho nhu cầu vui chơi giải trí; trao đổi, tìm kiếm thông tin, tri thức; rèn luyện thể lực, thể thao; kết nối, giao lưu giữa những nhóm cộng đồng, dân cư, tạo không khí thi đua phấn khởi, tăng cường tính đoàn kết, tạo động lực và niềm tin để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

2. Những tồn tại, hạn chế, yếu kém được nêu trong báo cáo, bên cạnh những nguyên nhân khách quan, có phần trách nhiệm của các sở, ngành liên quan, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra tình trạng buông lõng quản lý, thiếu kiểm tra, không sâu sát ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Trung tâm.

3. Cần đổi mới phương thức hoạt động của Trung tâm theo hướng phát huy vai trò của các Đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp; trước hết là Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ cấp xã trong việc phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động của Trung tâm và vận động đoàn viên, hội viên tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, học tập cộng đồng.

4. Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì:

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, trình UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn ở cơ sở.

- Xây dựng mô hình quản lý, khai thác Trung tâm với sự tham gia của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ cấp xã.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, phương pháp, nâng cao trình độ tổ chức các hoạt động phong trào tại Trung tâm; thường xuyên tổ chức kiểm tra đột xuất chấn chỉnh hoạt động Trung tâm.

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh và các đơn vị trực thuộc Sở hướng dẫn, tập huấn cho đội ngũ làm việc tại Trung tâm về nội dung, phương thức hoạt động đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện đặc điểm tình hình cơ sở.

5. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu, tham mưu trình UBND tỉnh về chế độ chính sách đối với đội ngũ công nhân viên, nghệ sỹ, ca sỹ, nhạc sỹ...đang làm việc tại Trung tâm, tạo điều kiện để họ yên tâm công tác, gắn bó với Trung tâm.

6. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn nội dung chi cho các hoạt động của Trung tâm từ nguồn kinh phí được cấp hàng năm (kinh phí tỉnh, kinh phí địa phương) không để xảy ra tình trạng chi sai nội dung, chi không theo dự toán kế hoạch.

7. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành tổng kết, đánh giá hoạt động học tập cộng đồng trong thời gian vừa qua, nghiên cứu mô hình học tập cộng đồng đảm bảo đi vào thực chất, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng địa phương.

8. Đề nghị Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đề xuất hoặc phối hợp xây dựng mô hình hoạt động của Trung tâm để phát huy cơ sở vật chất của Trung tâm để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, học tập cộng đồng gắn với thanh thiếu nhi, phụ nữ và toàn thể nhân dân một cách thiết thực và hiệu quả.

9. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ luyện tập, nơi làm việc cho đội ngũ trực tiếp làm việc tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng.

- Tiếp tục đưa nội dung nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng vào Nghị quyết, chương trình hành động của địa phương trong chương trình công tác năm 2019 và những năm tiếp theo; rà soát, đánh giá cơ sở vật chất hệ thống Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng, các công trình văn hóa, thể thao do địa phương quản lý.

- Triển khai các hoạt động nhắm đến mỗi mô hình hoạt động của Trung tâm theo nội dung tại Mục 3 của Thông báo này.

- Ngoài phần kinh phí ngân sách tỉnh bố trí theo định mức, địa phương chủ động cân đối và bố trí nguồn kinh phí đảm bảo cho các hoạt động của Trung tâm theo kế hoạch hàng năm, khảo sát, đánh giá lập kế hoạch sửa chữa, mua sắm trang bị một số dụng cụ, máy móc thiết bị thiết yếu cho Trung tâm, đồng thời tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích, đúng nội dung, công khai, minh bạch trong thu, chi.

- Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập đặt ra trong quá trình tổ chức và hoạt động tại Trung tâm. Kiện toàn, củng cố Ban Chủ nhiệm, ban hành quy định phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong Ban Chủ nhiệm, bố trí đủ nhân sự, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể, trong đó nòng cốt là lực lượng Đoàn Thanh niên.

- Vận động, tập hợp những người có uy tín, tâm huyết hiện sinh sống tại địa phương, mời họ tham gia vào các hoạt động phong trào tại Trung tâm, xem đây là lực lượng thường trực tham gia thường xuyên trong mọi hoạt động phong trào tại Trung tâm.

- Mời gọi các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia xây dựng đời sống văn hóa, hỗ trợ, đóng góp cơ sở vật chất, kinh phí góp phần duy trì thường xuyên các hoạt động tại Trung tâm.

- Sử dụng, khai thác triệt để cơ sở vật chất hiện có, tổ chức các hoạt động liên doanh, liên kết tạo thêm nguồn thu trang trải chi phí hoạt động và cho phép để lại nguồn thu để tăng thu nhập cho đội ngũ cán bộ đang làm việc tại Trung tâm.

- Nghiên cứu xây dựng chuyển đổi khung thời gian hoạt động tại các Trung tâm cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, vui chơi, giải trí của nhân dân, khắc phục tình trạng hoạt động theo giờ hành chính như hiện nay.

- Căn cứ nội dung kết luận, quán triệt đến các Phòng, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện, trên tinh thần không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm trong thời gian tới.

(Nguồn: Thông báo 05/TB-UBND)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn