Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
UBND tỉnh yêu cầu tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo
09:14 | 10/04/2019 Print   E-mail    

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 924/BGDĐT-NGCBQLGD về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai Công văn trên với các nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống các vi phạm về đạo đức nhà giáo.

3. Thường xuyên rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời, không bố trí các giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo đứng lớp, kiên quyết đưa ra khỏi ngành Giáo dục những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo theo quy định của pháp luật.

Nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực học đường nói chung và vi phạm đạo đức nhà giáo nói riêng, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Tổ chức họp Hội đồng sư phạm nhà trường, tiếp tục quán triệt đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên về tình trạng bạo lực trong trường học và vi phạm đạo đức nhà giáo. Trong đó chú trọng một số quy định theo quy định của pháp luật và của ngành GDĐT.

2. Có giải pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống bạo lực học đường; Ngăn chặn tình trạng bạo lực trong học đường diễn ra giữa giáo viên với giáo viên, giữa giáo viên với học sinh, giữa học sinh với học sinh bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền trong cuộc họp, niêm yết các văn bản để mọi giáo viên, nhân viên đọc và nắm được để thực hiện.

3. Tăng cường xây dựng văn hóa lành mạnh trong nhà trường, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học; lãnh đạo nhà trường thường xuyên tiếp xúc, làm việc với ban cán sự lớp để nắm bắt tình hình giảng dạy của giáo viên. Đặc biệt yêu cầu giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm khoản 1, Điều 35, Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “không được xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh và đồng nghiệp”.

4. Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể theo từng tháng, từng học kỳ và năm học về phòng chống bạo lực học đường để tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và học sinh trong việc “nói không với hành vi bạo lực”. Qua đó, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở giáo dục; Nâng cao năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục; Rà soát, kiểm tra, giám sát và xử lý về bạo lực học đường theo quy định hiện hành.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức, xã hội - đoàn thể, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, quản lý, giám sát có hiệu quả tình trạng bạo lực học đường và vi phạm đạo đức nhà giáo.

Thùy Dương
(Nguồn: Công văn số 924/BGDĐT-NGCBQLGD,
Công văn số 3010/UBND-VP, Công văn 661/SGDĐT-VP)