Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện phòng, chống dịch bệnh bắt buộc cho gia súc, gia cầm năm 2019
09:23 | 10/04/2019 Print   E-mail    

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện phòng, chống dịch bệnh bắt buộc cho gia súc, gia cầm năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng kinh phí khoảng 14.243.474.200 đồng (Mười bổn tỷ, hai trăm bổn mươi ba triệu, bổn trăm bảy mươi bổn ngàn, hai trăm đồng).

Mục tiêu của Kế hoạch đề ra nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của các các loại dịch bệnh nguy hiểm và các biện pháp phòng chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm (bệnh Lở mồm long móng gia súc, Dịch tả heo, Cúm gia cầm, Niu-cảt-xcm và bệnh Dịch tả heo Châu Phi); nâng cao ý thức của người dân chấp hành các qui định về phòng chống dịch bệnh để chủ động thực hiện; tạo được miễn dịch và duy trì mức kháng thể bảo hộ thường xuyên trong quần thể gia súc, gia cầm (GSGC) trên địa bàn tỉnh đối với bệnh Lở mồm long móng (LMLM) gia súc, Dịch tả heo, Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn; phát hiện sớm và dập tắt ngay những ổ dịch, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do dịch gây ra góp phần phát triển chăn nuôi bền vừng, bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe con người; đồng thời góp phần xây dựng và bảo vệ các vùng, cơ sở An toàn dịch bệnh (ATDB) động vật trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch yêu cầu thực hiện một số nội dung chính như sau:                              

1) Đối tượng, phạm vi tiêm phòng:

* Đối với bệnh Cúm gia cầm:

- Tất cả đàn thủy cầm (vịt, ngan, ngỗng) trên địa bàn toàn tỉnh;

- Tất cả đàn gia cầm (gà) tại các địa phương xây dựng ATDB Cúm gia cầm: huyện Châu Đức (16 xã, thị trấn); thị xã Phú Mỹ (10 xã, phường); huyện Côn Đảo (10 khu); 07 xã thuộc huyện Xuyên Mộc (xã Bưng Riềng, Bông Trang, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Phước Tân, Phước Thuận và TT. Phước Bửu) và xã Tam Phước, huyện Long Điền.

* Đối với bệnh Niu-cát-xơn: tất cả đàn gà tại các địa phương xây dựng ATDB Niu-cát-xơn: huyện Châu Đức (16 xã, thị trấn), thị xã Phú Mỹ (10 xã, phường), huyện Côn Đảo (10 khu), 07 xã thuộc huyện Xuyên Mộc (xã Bưng Riềng, Bông Trang, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Phước Tân, Phước Thuận và TT. Phước Bửu).

* Đối với bệnh LMLM gia súc: Tất cả đàn gia súc (trâu, bò, dê, cừu, heo) trên địa bàn tỉnh.

* Đối với bệnh Dịch tả heo: Tất cả đàn heo trên địa bàn tỉnh.

2) Thời gian tiêm phòng:

* Đối với bệnh Cúm gia cầm, LMLM gia súc, Dịch tả heo: Tiêm phòng đợt chính, tổ chức tiêm phòng 02 đợt:

- Tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm:

 Đợt 1: Tiêm trong thảng 3/2019;         Đợt 2: Tiêm trong tháng 9/2019.

- Tiêm phòng vắc xin LMLM gia súc, Dịch tả heo:

 Đợt 1: Tiêm trong tháng 4/2019;         Đợt 2: Tiêm trong tháng 10/2019.

- Thời gian tiêm phòng đợt chính sẽ được thay đối tùy theo tình hình dịch tễ của địa phưcmg do Chi cục Chăn nuôi và Thú y xác định.

- Tiêm phòng lặp lại và tiêm phòng bổ sung: ngoài thời gian 2 đợt tiêm phòng chính, UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức:

+ Tiêm phòng lặp lại (mũi 2) vắc xin LMLM và Dịch tả heo cho số gia súc mới tiêm lần đầu;

+ Tiêm phòng bổ sung vắc xin LMLM gia súc, Dịch tả heo, Cúm gia cầm đối với đàn gia súc, gia cầm bỏ sót trong đợt tiêm chính, đàn đến tuổi tiêm phòng, đàn mới phát sinh, đàn đã hết thời gian còn miễn dịch bảo hộ hoặc tiêm theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

* Đối với bệnh Niu-cát-xơn: sử dụng vắc xin định kỳ 03 tháng/lần (04 lần/năm) tại các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) xây dựng ATDB Niu- cát-xơn.

3) Loại vắc xin sử dụng: Theo hướng dẫn của Cục Thú y.

4) Phương pháp thực hiện:

* Đối với các hộ chăn nuôi gia súc nhỏ lẻ, gia trại có tổng đàn từ 200 con trở xuống và hộ chăn nuôi gia cầm, thủy cầm nhỏ lẻ, gia trại có tổng đàn từ 2.000 con trở xuống:

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y căn cứ kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, cung cấp vắc xin LMLM, Dịch tả heo, Cúm gia cầm, Niu-cát-xơn phục vụ công tác phòng chống dịch theo kế hoạch của các địa phương;

- UBND xã tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi trên địa bàn theo chỉ đạo của ƯBND huyện, thị xã, thành phố và hướng dẫn chuyên môn của Trạm Chăn nuôi và Thú y; Lập hồ sơ tiêm phòng và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện, thị xã, thành phố, Trạm Chăn nuôi và Thú y.

* Đối với các cơ sở chăn nuôi gia súc có tổng đàn trên 200 con và cơ sở chăn nuôi gia cầm, thủy cầm tổng đàn trên 2.000 con (không phân biệt nguồn vốn đầu tư): Chủ cơ sở tự mua vắc xin và thực hiện việc tiêm phòng theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

* Đối với các cơ sở chăn nuôi của các doanh nghiệp ngoài tỉnh, các cơ sở chăn nuôi gia công, các cơ sở chăn nuôi có vốn đẩu tư nước ngoài (không phân biệt tổng đàn): Chủ cơ sở tự mua vắc xin và thực hiện việc tiêm phòng theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

5)  Hỗ trợ công tác tiêm phòng:

- Hỗ trợ cho người chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm:

Thực hiện theo Nghị quyểt số 25/2018/NQ -HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu về việc Ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí nhà nước phòng dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020. Cụ thể như sau:

+ Đối với các chủ hộ gia dinh hoặc chủ gia trại có hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có tổng đàn từ 200 (hai trăm) con gia súc trở xuống hoặc từ 2.000 (hai ngàn) con gia cầm, thủy cầm trở xuống: Được hỗ trợ miễn phí các loại vắc xin (LMLM, Dịch tả heo, Cúm gia cầm, Niu-cát-xơn), tiền công tiêm phòng và chi phí xét nghiệm đánh giá bảo hộ sau tiêm phòng;

+ Đối với các trang trại chăn nuôi có tổng đàn trên 200 con gia súc hoặc trên 2.000 con gia cầm, thủy cầm; cơ sở chăn nuôi gia công, cơ sở chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài: Không được hưởng chính sách hồ trợ tiêm phòng của nhà nước.

- Hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia công tác tiêm phòng và dẫn đường ghi chép: mức bồi dưỡng chi cho người trực tiếp tham gia công tác tiêm phòng và người dẫn đường ghi chép thực hiện theo quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Hỗ trợ tiêu hủy GSGC và các hoạt động phòng, chổng dịch GSGC: thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính cho người chăn nuôi có heo buộc phải tiêu hủy và hỗ trợ cho người tham gia công tác phòng, chống dịch theo Quyết định số 1353/QĐ.UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chổng dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định chi tiết mức hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của Chủ tịch UBND về sửa đổi Điều 2 Quyết định số 2846/ ngày 10/10/2017 của ƯBND tỉnh.)  Triển khai xử lý các ổ dịch, chống dịch:

- Trong trường hợp có dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra, thực hiện công tác phòng, chống dịch theo quy định của Luật Thú y và hướng dẫn tại Thông tư sổ 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Quyết định số 4527/QĐ-BNN-TY ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi.

- Khi có ổ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xảy ra trên gia súc, gia cầm việc áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác (vệ sinh, khử trùng tiêu độc; tiêm phòng khẩn cấp, xử lý động vật mắc bệnh...) cho động vật mẫn cảm với bệnh trong vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y. Cho phép Chi cục Chăn nuôi và Thú y tạm ứng, sử dụng vắc-xin phòng bệnh khẩn câp khi có ổ dịch xảy ra và chịu trách nhiệm thanh, quyết toán theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm điều hành chung: hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh bắt buộc cho GSGC năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh; chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan chỉ đạo tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh bắt buộc cho GSGC năm 2019 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao; sau đó tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ NN& PTNT về kết quả phòng chống dịch bệnh cho GSGC năm 2019.

 (Nguồn: Quyết định 338/QĐ-UBND)