Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Triển khai Đề án “Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tạ
10:57 | 15/05/2019 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng giai đoạn 2019 -2025” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Kế hoạch được xây dựng nhằm thực hiện Đề án Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng giai đoạn 2018 – 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1438/QĐ-TTg; qua đó triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ trẻ em khuyết tật ở các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Kế hoạch là đến năm 2025, trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng để được hòa nhập cộng đồng và có cơ hội thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em khuyết tật. Trong đó, giai đoạn 2019 – 2020, Tỉnh phấn đấu 70% trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng; 50% trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng phù hợp; 60% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng…

Để hoàn thành mục tiêu trên, Kế hoạch đã giao các Sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

(1) Tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng;

(2) Điều tra thu thập số liệu về trẻ em khuyết tật, phân loại, đánh giá nhu cầu của trẻ em khuyết tật từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu về trẻ em khuyết tật;

(3) Nâng cao năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan đến trẻ em khuyết tật về hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng;

(4) Trợ giúp trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng theo nhu cầu và thí điểm một số mô hình cung cấp dịch vụ trợ giúp cho trẻ em khuyết tật tại cộng đồng;

(5) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách nhằm hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ tại cộng đồng. Xây dựng và vận hành hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục tại cộng đồng. Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các Sở, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện một số chương trình, đề án có liên quan đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; ngoài ra kinh phí còn được huy động từ nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác.

Trước đó, UBND tỉnh đã có Tờ trình gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh khuyết tật tại Trường Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hữu Nghị và Trường nuôi dạy trẻ Khuyết tật. Theo đó, UBND đề nghị nâng mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng từ 900.000 đồng lên 1.390.000 đồng/học sinh/tháng; thời gian thực hiện từ năm học 2019-2020, tính theo thời gian học tập thực tế tại trường (tối đa 10 tháng/năm). Tờ trình sẽ được trình để thông qua tại Kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh Khóa VI (dự kiến diễn ra vào tháng 7/2019).

Nguồn: Quyết định 1118/QĐ-UBND, Tờ trình 46/TTr-UBND

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn