BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
Trường Chính trị tỉnh: Mở lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính khóa 45 tại Côn Đảo
09:15 | 26/10/2012 Print   E-mail    

Tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Côn Đảo, trường Chính trị tỉnh vừa khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính khóa 45 (2012 – 2014).

Tham gia lớp học có 62 học viên là cán bộ hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện Côn Đảo. Trong thời gian 2 năm (2012 – 2014), học viên được nghiên cứu, học tập về chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, Nhà nước và Pháp luật XHCN Việt Nam; Khoa học hành chính; Quốc phòng và an ninh; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể...

Việc trang bị những kiến thức, kỹ năng, thế giới quan và phương pháp luận khoa học, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực công tác của người cán bộ, công chức, viên chức, quản lý; xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới hiện nay.

Nguồn:Báo BRVT.