BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
85 năm, chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng
01:57 | 03/02/2015 Print   E-mail    

Hôm nay, ngày 3-2, cùng với cả nước, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phấn khởi chào mừng và tổ chức trọng thể các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2015).

Suốt chặng đường 85 năm, lịch sử đã chứng minh vai trò to lớn và sứ mệnh cao cả của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kiên định và thực hiện sáng tạo đường lối nhất quán: Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, mới 15 tuổi, với 5.000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng đã lãnh đạo thắng lợi các cuộc kháng chiến cứu nước, giành độc lập dân tộc và bảo vệ độc lập dân tộc, kéo dài và liên tục suốt 45 năm, làm nên những chiến thắng lẫy lừng: Chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”, Đại thắng mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX, tại  Đại hội VI, Đảng đã đề xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới mô hình kinh tế. Từ đó đến nay, trong chặng đường 30 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, đất nước ta đã thu được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử, mà thành tựu có ý nghĩa lịch sử nhất là thay đổi mô hình kinh tế cũ (kế hoạch hóa tập trung) sang mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự giữ vững chế độ xã hội chủ nghĩa không những bảo đảm việc chuyển đổi mô hình kinh tế thắng lợi, củng cố sự ổn định chính trị - xã hội, đánh bại âm mưu có hệ thống của các thế lực thù địch hòng xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, mà còn là nhân tố có ý nghĩa quyết định để đất nước ta tiếp tục xây  dựng thể chế kinh tế theo mô hình mới, giữ vững độc lập dân tộc, bản sắc văn hóa dân tộc và truyền thống văn hiến lâu đời của dân tộc ta.

85 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng luôn lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Ngày nay, Tổ quốc ta, dân tộc ta đã có được một cơ đồ vẻ vang, rạng rỡ, hướng tới tương lai tươi sáng. Sự lãnh đạo và chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục và sửa chữa kịp thời những hạn chế, yếu kém để khẳng định vai trò lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu trong từng thời kỳ cách mạng. Đổi mới, chỉnh đốn Đảng trở thành quy luật phát triển của Đảng. Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, Đảng đã ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên soi rọi lại mình, thức tỉnh suy nghĩ và hành động, giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng trong thời kỳ hội nhập và CNH,HĐH đất nước.

Tự hào và phấn khởi kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, các đảng bộ, chi bộ, các cơ quan, đơn vị, các địa phương… trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  tổ chức nhiều hoạt động phong phú và mang nhiều ý nghĩa thiết thực. Năm 2015, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội VI Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cũng là dịp để các chi bộ, đảng bộ đánh giá tình hình công tác lãnh đạo địa phương, đơn vị mình; chỉ ra các điểm mạnh, những mặt còn hạn chế và xây dựng phương hướng lãnh đạo nhiệm kỳ tới sát với thực tế của địa phương, đơn vị. Đồng thời, Đại hội Đảng các cấp cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, các cấp ủy đảng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước cụ thể, thiết thực; lãnh đạo tốt công tác tư tưởng, tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Từ thực tiễn hoạt động phong phú của 85 năm lãnh đạo đất nước, Đảng ta đã rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu, mà một trong những kinh nghiệm quý báu đó là: Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Sức mạnh của Đảng là sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng cũng là dịp để các tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên quán triệt sâu sắc bài học kinh nghiệm quý báu đó. Thực hiện tốt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân, giữa dân với Đảng không những góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, mà còn thiết thực củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, củng cố và phát huy nguồn sức mạnh nội lực to lớn của Đảng trong công cuộc đổi mới và trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn