Cải cách hành chính Cải cách hành chính
Danh mục văn bản liên quan đến triển khai thực hiện đường dây nóng của Lãnh đạo Tỉnh
08:25 | 02/08/2017 Print   E-mail    

DANH MỤC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH BR-VT(Tính đến 16/7/2017)

 

Cơ quan Ban hành

Số Ký hiệu

Ngày ban hành

Tên Văn bản

Tỉnh ủy

552-CV/TU

08/4/2016

Thiết lập, vận hành đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

UBND tỉnh

2677/UBND-VP

22/4/2016

Triển khai thực hiện chỉ đạo của TTr Tỉnh ủy về thiết lập, vận hành đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

75/VP-MC

12/5/2016

Đề nghị góp ý dự thảo Quy chế đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

UBND tỉnh

3864/UBND-VP

02/06/2016

Tăng cường xử lý thông tin qua đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tỉnh ủy

1088-CV/TU

02/8/2016

Tham mưu dự thảo Báo cáo sơ kết vận hành đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh

UBND tỉnh

6366/UBND-VP

11/08/2016

Báo cáo sơ kết việc vận hành đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

UBND tỉnh

6936/UBND-VP

25/8/2016

Chỉ đạo khẩn trương giải quyết đơn phản ánh của các hộ dân qua đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh (chung cư 199 NKKN, TPVT)

Tỉnh ủy

405/TB-TU

22/09/2016

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết triển khai, vận hành Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tỉnh ủy

1546-CV/TU

04/11/2016

Cải tiến, nâng cấp đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

UBND tỉnh

3229/QĐ-UBND

14/11/2016

Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Thông tin và Truyền thông

1095/STTTT-BCVT

 

08/12/2016

 

Thông báo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp qua tin nhắn SMS từ hệ thống tổng đài đường dây nóng của Tỉnh

UBND tỉnh

 

11762/UBND-VP

30/12/2016

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

UBND tỉnh

11763/UBND-VP

30/12/2016

Cải tiến, nâng cấp đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Sở Thông tin và truyền thông

207/STTTT-BCVT

27/3/2017

Báo cáo tiến độ tình hình mở rộng, nâng cấp hệ thống đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Tỉnh ủy

2205-CV/TU

27/3/2017

Công bố số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh tiếp nhận thông tin của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

2991/UBND-VP

12/04/2017

Triển khai thực hiện Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh tiếp nhận thông tin của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế

1147/SYT-VP

19/04/2017

Đề nghị thiết lập tài khoản sử dụng cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế trên hệ thống đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Thông tin và truyền thông

435/STTTT-BCVT

21/4/2017

Đề nghị thông tin, tuyên truyền đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng

Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn thực phẩm

74/BCĐLNATTP

15/6/2017

Quyết định số ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh về an toàn thực phẩm trên hệ thống đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

5821/UBND-VP

26/06/2017

Đề nghị báo cáo tình hình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị qua đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 6 tháng đầu năm 2017

Tỉnh ủy

 

1248-CV/TU

06/09/2016

Xử lý kiến nghị của công dân liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sở Thông tin và truyền thông

44/BC-STTTT

25/05/2017

Báo cáo kết quả thực hiện triển khai mở rộng, nâng cấp hệ thống đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh đến Lãnh đạo Tỉnh

Sở Thông tin và truyền thông

668/STTTT-BCVT

30/06/2017

Báo cáo tình hình triển khai hoạt động, cơ sở hạ tầng hệ thống đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

CÁC VB TRIỂN KHAI CỦA CƠ SỞ

Sở Y tế

561/QĐ-SYT

17/10/2016

Phân công cán bộ công chức tiếp nhận thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Y tế

117/KH-SYT

17/10/2016

Kế hoạch triển khai, vận hành Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban Dân tộc

28/QĐ-BDT

22/05/2017

Quyết định Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua Đường dây nóng của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban quản lý các KCN

15/QĐ-BQL

08/02/2017

Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Tài nguyên và Môi trường

1570/STNMT-VP

21/04/2017

Triển khai thực hiện đường dây nóng của Lãnh đạo Tỉnh

Sở Tài chính

24/QĐ-STC

28/03/2017

Quyết định Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài Chính

Sở Ngoại vụ

36/QĐ-SNgV

11/05/2017

Quyết định Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua Đường dây nóng của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

UBND Thành phố Vũng Tàu

2176/UBND-VP

20/04/2017

Triển khai thực hiện Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh tiếp nhận thông tin của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh

Thành phố Vũng Tàu

302/TB-UBND

22/06/2016

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu Nguyễn Lập tại buổi họp về việc tăng cường xử lý thông tin qua đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Thành phố Bà Rịa

589/TB-UBND

18/10/2016

Thông báo Số điện thoại đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Lãnh đạo UBND thành phố Bà Rịa

Huyện Châu Đức

3391/UBND-VP

09/11/2016

Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 405-TB/TU ngày 22/9/2016 của Thường trực Tỉnh ủy

UBND Huyện Xuyên Mộc

4760/UBND-VP

09/11/2016

Cung cấp thông tin Lãnh đạo và cán bộ phụ trách tiếp nhận, xử lý phản ánh từ đường dây nóng

UBND Huyện Đất Đỏ

227/QĐ-UBND

16/02/2017

Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Cục Hải quan tỉnh

0214/HQBRVT-VP

25/01/2017

Xây dựng, ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin qua Đường dây nóng

Công an tỉnh

899/QĐ-CAT-PV11

19/6/2017

Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh