Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển KT-XH Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển KT-XH
Nghị quyết của BTVTU về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư đến năm 2020
03:56 | 22/08/2017 Print   E-mail    

Ngày 13/7/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT ban hành Nghị Quyết 06-NQ/TU về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Theo đó, Mục tiêu giai đoạn 2017-2020: Phấn đấu thu hút khoảng 80 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 4 tỷ USD và khoảng 90 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 100.000 tỷ đồng; thu hút 15 dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) với tổng vốn đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng; Trong giai đoạn 2017-2020, vốn thực hiện của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài khoảng 96.000 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện của DN trong nước khoảng 36.000 tỷ đồng.

Cổng TTĐT BR-VT