Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển KT-XH Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển KT-XH
Nghị quyết của BTVTU về phát triển cảng biển, DV hậu cần cảng đến năm 2020, định hướng đến 2025.
08:08 | 23/08/2017 Print   E-mail    

Ngày 28/7/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT ban hành Nghị Quyết 08-NQ/TU về phát triển cảng biển, DV hậu cần cảng tỉnh BR-VT đến năm 2020, định hướng đến 2025.

Theo đó, Mục tiêu đặt ra là:

Phát triển hoạt động cảng biển:

- Tổng sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020 đạt khoảng 260 triệu tấn, bình quân khoảng 65 triệu tấn/năm; tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 6,5%, trong đó tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm cùa hàng công-ten-nơ đạt trên 20%. Giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 375 triệu tấn, bình quân khoảng 75 triệu tấn/năm.

- Tổng doanh thu dịch vụ cảng giai đoạn 2017-2020 đạt khoảng 11.690 tỷ đồng; tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 5,65%. Giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 20.000 tý dồng.

- Các hoạt động liên quan đến cáng biển đóng góp cho ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 đạt khoảng 40.000 tỷ dồng, giai đoạn 2021- 2025 đạt khoảng 100.000 tỷ đồng.

Phát triển dịch vụ hậu cần cảng:

- Hoàn thành quy hoạch 1/2.000, lập phương án đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà đầu tư, triển khai đầu tư hạ tầng Trung tâm dịch vụ hậu cần cảng Cái Mép Hạ;

- Đưa vào hoạt động ít nhất 01 kho tổng hợp hàng công-ten-nơ (CFS) hoặc cảng cạn (ICD) ngay sau hệ thống cảng Cái Mép Thị Vải nhằm định hình chuỗi cung ứng và tạo sự ổn định nguồn hàng phục vụ hệ thống cảng biển;

Tổng doanh thu dịch vụ kho bãi, hỗ trợ vận tải, dịch vụ hậu cần cảng giai đoạn 2017 - 2020 đạt khoảng 24.000 tỷ đồng, giai đoạn 2020 - 2025 đạt khoảng 35.000 tỷ đồng.

Cổng TTĐT BR-VT