Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Đồng ý ấn định tạm thời biểu mẫu, hồ sơ và thời hạn giải quyết đối với 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
03:33 | 19/06/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản đồng ý về việc ấn định tạm thời biểu mẫu, hồ sơ và thời hạn giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) để kịp thời phục vụ tổ chức, công dân đối với 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Các TTHC này bao gồm: (1) Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án; (2) Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh. 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật, công khai đầy đủ các thông tin trên hệ thống phần mềm một cửa và tổ chức thực hiện theo quy định; đồng thời phải kịp thời bổ sung các nội dung liên quan trong Quyết định công bố TTHC trình UBND tỉnh sau khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ, ngành Trung ương. 

Được biết, đây là 2 trong số 104 TTHC đã chuẩn hóa thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường được Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo Quyết định 1196/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 nhưng Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa quy định cụ thể về cách thức thực hiện, thời gian giải quyết, thành phần, số lượng hồ sơ, biểu mẫu. Do đó, việc ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời nhằm phục vụ tổ chức, công dân đối với 02 TTHC trên là cần thiết và phù hợp với quy định tại Điều 6, Quyết định 08/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/5/2018).

Biểu mẫu, hồ sơ và thời hạn giải quyết của 02 TTHC được ấn định tạm thời như sau:

1. Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

Thành phần hồ sơ: Văn bản báo cáo (theo mẫu) và 01 quyển báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án được phê duyệt (bản phô tô có đóng dấu của đơn vị).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ (trường hợp cần thiết, Chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng hồ sơ).

Thời hạn giải quyết: 45 ngày (trong đó thời gian giải quyết của UBND tinh là 05 ngày làm việc).

2. Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh

Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 cùa UBND tỉnh về công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài Nguyên và Môi trường.

Thời hạn giải quyết: 45 ngày (trong đó thời gian giải quyết cùa UBND tỉnh là 05 ngày làm việc).

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(Nguồn: Văn bản 5623/UBND-VP; 2672/TTr-STNMT)