Phổ biến chính sách pháp luật Phổ biến chính sách pháp luật
Bãi bỏ 07 quyết định ban hành liên quan đến đơn giá dịch vụ công ích đô thị
02:43 | 21/06/2018 Print   E-mail    

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định bãi bỏ các quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành liên quan đến đơn giá dịch vụ công ích đô thị do nội dung của các quyết định nêu trên không còn phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

Các quyết định bị bãi bỏ gồm:

- Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố điều chỉnh đơn giá một số công tác trong tập đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành tại Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2007;

- Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND  ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành đơn giá dịch vụ đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố điều chỉnh đơn giá một số công tác trong tập đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành tại Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2009;

- Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố điều chỉnh đơn giá một số công tác trong tập đơn giá duy trì cây xanh đô thị đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành tại Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2009;

- Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố điều chỉnh đơn giá một số công tác trong tập đơn giá duy trì hệ thống hệ thống thoát nước đô thị đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành tại Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND  ngày 31 tháng 7 năm 2009.

Được biết, các quyết định nêu trên được ban hành trên cơ sở căn cứ pháp lý là Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp trong các công ty nhà nước; Nghị định số110/2008/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung; Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị; Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công công trình. Đến nay, các văn bản trên đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Nhằm tránh chồng chéo, vi phạm pháp luật trong việc áp dụng đơn giá dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu; ngày 4/6/2018, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định 1441/QĐ-UBND, Quyết định 1442/QĐ-UBND, Quyết định 1443/QĐ-UBND, Quyết định 1444/QĐ-UBND, Quyết định 1445/QĐ-UBND, Quyết định 1446/QĐ-UBND thay thế các tập đơn giá dịch vụ công ích trước đây./.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(Nguồn: Quyết định 20/2018/QĐ-UBND)