Cải cách hành chính Cải cách hành chính
6 tháng đầu năm 2018: 30.527 hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hẹn
08:32 | 26/06/2018 Print   E-mail    

Trong 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định, chất lượng tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được nâng lên. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung trong việc phân công công chức, tư vấn, giải đáp cho tổ chức, công dân. Gắn kết hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung với việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. 

Tính đến ngày 15/06/2018, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã đón tiếp trên 80.000 lượt người liên hệ, qua đó tiếp nhận tổng số 32.464 hồ sơ các loại (trong đó kỳ trước chuyển qua 1.691 hồ sơ), kết quả: chuyển giải quyết được 30.781 HS, trong đó: đúng hẹn 30.527 hồ sơ (đạt 99,2%), trễ hẹn 254 hồ sơ (chiếm 0,8%); chưa giải quyết 1683 hồ sơ, trong đó: quá hẹn 28 hồ sơ, chưa đến hẹn 1655 hồ sơ. Các hồ sơ trễ hẹn chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực có tính phức tạp nên cần nhiều thời gian để xử lý như: ý kiến của các sở, ngành; sự phản hồi của các cơ quan trung ương …

STT

Đơn vị

Tồn kỳ trước

Nhận trong kỳ

Tổng HS phải GQ

Đã giải quyết

Tổng

Đúng hẹn

Tỷ lệ (%)

Trễ  hẹn

Tỷ lệ (%)

1

Sở Thông tin và Truyền thông

3

70

73

72

71

98.60

1

1.40

2

Ban Dân tộc

0

15

15

14

14

100.00

0

0.00

3

Sở Văn hóa và Thể thao

14

185

199

183

179

97.80

4

2.20

4

Sở Du lịch

63

47

110

101

101

100.00

0

0.00

5

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

52

809

861

823

823

100.00

0

0.00

6

Sở Ngoại vụ

1

13

14

12

11

91.70

1

8.30

7

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

42

1,354

1,396

1,310

1,310

100.00

0

0.00

8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

47

5,144

5,191

5,114

5,103

99.80

11

0.20

9

Sở Xây dựng

98

554

652

576

565

98.10

11

1.90

10

Sở Công thương

56

6,868

6,924

6,896

6,896

100.00

0

0.00

11

Sở Giao thông vận tải

558

4,638

5,196

4,680

4,680

100.00

0

0.00

12

Sở Tư pháp

318

4,382

4,700

4,214

4,106

97.40

108

2.60

13

Sở Y tế

153

908

1,061

932

927

99.50

5

0.50

14

Sở Giáo dục và Đào tạo

24

382

406

396

395

99.70

1

0.30

15

Sở Tài chính

14

173

187

148

143

96.60

5

3.40

16

Sở Nội vụ

25

246

271

255

232

91.00

23

9.00

17

Sở Khoa học và Công nghệ

7

272

279

266

266

100.00

0

0.00

18

Sở Tài nguyên và Môi trường

114

895

1,009

937

855

91.20

82

8.80

19

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

102

3,818

3,920

3,852

3,850

99.90

2

0.10

Tổng cộng

1,691

30,773

32,464

30,781

30,527

99.20

254

0.80

Từ kết quả trên cho thấy, công tác giải quyết hồ sơ TTHC 6 tháng đầu năm 2018 được kiểm soát, theo dõi chặt chẽ, đạt tỷ lệ đúng hẹn cao; các vướng mắc, kiến nghị của tổ chức, cá nhân được giải quyết kịp thời góp phần nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân; cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh, Chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công của tỉnh./.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(Nguồn: Báo cáo 236/BC-VP)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn