Thông báo chung Thông báo chung
Công bố TTHC ban hành mới lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
10:12 | 29/06/2018 Print   E-mail    

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Công bố thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Theo đó, có 10 (mười) thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, gồm: (1) Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng; (2) Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng; (3) Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung; (4) Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã; (5) Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã; (6) Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung; (7) Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã; (8) Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung  đến địa bàn xã khác; (9) Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; (10) Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Đồng thời, bãi bỏ 07 thủ tục hành chính về lĩnh vực tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực nội vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Xem chi tiết trình tự thủ tục tại đây! 

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(Nguồn: QĐ 1668/QĐ-UBND)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn