Phổ biến chính sách pháp luật Phổ biến chính sách pháp luật
Những chính sách mới bắt đầu có hiệu lực trong tháng 9/2018
11:38 | 01/09/2018 Print   E-mail    

Chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài; Sửa đổi điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Tiêu chuẩn đối với hiệu trưởng trường phổ thông; …là những chính sách mới đáng chú ý sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2018.

Chính sách hỗ trợ người có công đang định cư ở nước ngoài

Nghị định 102/2018/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 20/7/2018 (có hiệu lực từ ngày 05/09/2018) quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

Theo đó, người tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ đang định cư ở nước ngoài; Người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài… được hỗ trợ bằng 04 triệu đồng nếu từ đủ 02 năm công tác trở xuống; nếu công tác trên 02 năm, thì từ năm thứ 3 trở đi mỗi năm được cộng thêm 1,5 triệu đồng.

Nếu người được hưởng chế độ đã từ trần trước ngày 05/09/2018 thì thân nhân được hỗ trợ một lần bằng 06 triệu đồng.

Ngoài mức hỗ trợ nêu trên, các đối tượng nếu về nước định cư còn được hưởng chế độ BHYT như đối với người có công; khi từ trần thì người lo mai táng được trợ cấp mai táng phí.

Giảm điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Nghị định 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 16/7/2018 (có hiệu lực từ ngày 15/9/2018) sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã được quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Cụ thể, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

Hạng 1: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 năm trở lên.

Hạng 2: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 4 năm trở lên (quy định cũ là 5 năm trở lên).

Hạng 3: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 2 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học (quy định cũ là 3 năm trở lên); từ 3 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp (quy định cũ là 5 năm trở lên).

- Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.

Cơ quan Nhà nước gửi văn bản điện tử thì không gửi văn bản giấy

Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước (có hiệu lực từ ngày 06/09/2018).

Theo đó việc gửi, nhận văn bản điện tử tại các bộ, ngành, địa phương sẽ chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2019.

Văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày ký ban hành, chậm nhất là trong buổi sáng ngày làm việc tiếp theo. Văn bản điện tử đến sau khi được tiếp nhận, nếu bảo đảm giá trị pháp lý phải được xử lý kịp thời, không phải chờ văn bản giấy (nếu có).

Cơ quan hành chính Nhà nước gửi văn bản điện tử thì không gửi văn bản giấy, trừ văn bản gửi Chính phủ, Thủ tướng... Bên nhận có quyền từ chối nhận văn bản điện tử nếu văn bản điện tử đó không bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu về gửi, nhận và phải chịu trách nhiệm về việc từ chối.

Quyền khai thác thông tin về tài sản công

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công (có hiệu lực từ ngày 01/9/2018); trong đó quy định như sau:

- Bộ Tài chính được khai thác thông tin về tài sản công của cả nước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.

- Các Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh có quyền khai thác thông tin tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản kê khai trong Cơ sở dữ liệu quốc gia có quyền khai thác thông tin tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị và các đơn vị trực thuộc (nếu có) trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Nội dung chuẩn các thông tin quy định trên Cơ sở dữ liệu quốc gia được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 67/2018/TT-BTC.

Bổ sung quy định giảm vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Theo Thông tư 59/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 01/9/2018) sửa đổi Thông tư 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động thực hiện điều chỉnh giảm vốn nhà nước trong các trường hợp sau:

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp, sự cần thiết phải giảm quy mô hoạt động… để xác định vốn điều lệ giảm và báo cáo Thủ tướng quyết định xử lý giá trị vốn điều lệ giảm;

- Trường hợp cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hình thức tách doanh nghiệp theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 19 Nghị định 91/2015/NĐ-CP;

- Trong thời hạn áp dụng mức vốn điều lệ điều chỉnh lại mức vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước được phê duyệt điều chỉnh áp dụng tối thiểu trong thời hạn 3 năm kể từ ngày ban hành Quyết định phê duyệt mức vốn điều lệ.

Siết quản lý hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

Theo Thông tư 37/2016/TT-NHNN của Ngân hành nhà nước về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2018), việc thanh toán nợ giữa các thành viên không phải là đơn vị Ngân hàng Nhà nước phải có hợp đồng ủy quyền trước.

Nợ giữa các thành viên trong hợp đồng ủy quyền trước hoặc văn bản thỏa thuận về việc thanh toán phải bao gồm tối thiểu các yếu tố sau: Hạn mức tối đa trong ngày được thanh toán nợ giữa các thành viên; Hạn mức tối đa của một lệnh thanh toán nợ không cần xác nhận nợ; Thời hạn hiệu lực của hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận.

Hiệu trưởng trường phổ thông phải đủ 5 tiêu chuẩn

Theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (có hiệu lực thi hành từ 04/9/2018), hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn gồm:  Phẩm chất nghề nghiệp; Quản trị nhà trường; Xây dựng môi trường giáo dục; Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội; Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

Về quy trình đánh giá, Thông tư nêu rõ: Hiệu trưởng tự đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng; Nhà trường tổ chức lấy ý kiến giáo viên, nhân viên trong trường đối với hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng.

Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng trên cơ sở kết quả tự đánh giá của hiệu trưởng, ý kiến của giáo viên, nhân viên và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng thông qua các minh chứng xác thực, phù hợp.

Hiệu trưởng tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm học. Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp đánh giá hiệu trưởng theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học. Trong trường hợp đặc biệt, cơ quan quản lý cấp trên quyết định rút ngắn chu kỳ đánh giá.

Trường đại học phải cam kết chất lượng trên trang web

Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT ngày 27/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm (có hiệu lực từ 11/9/2018), Thông tư chỉ rõ, các trường đại học, cao đẳng sư phạm phải công khai trên trang thông tin điện tử của trường về cam kết chất lượng giáo dục thực tế; điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thu chi tài chính; Thông tin liên quan đến điều kiện, hồ sơ, thủ tục, thời gian và địa điểm đăng ký dự thi, sơ tuyển, xét tuyển; Kết quả trúng tuyển, điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển…

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thiết lập nhóm thư điện tử dùng chung để trao đổi thông tin giữa Bộ với các cơ sở giáo dục đại học tại địa chỉ mail: Hieutruong.Daihoc@moet.gov.vn và Vanthu.Daihoc@moet.gov.vn

Cơ sở vật chất để đánh giá kỹ năng quốc gia nghề khai thác mỏ hầm lò

Ngày 01/08/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 06/2018/TT-BLĐTBXH quy định cơ sở vật chất để đánh giá kỹ năng quốc gia nghề Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò (có hiệu lực từ ngày 15/09/2018).

Theo quy định, diện tích tối thiểu sử dụng để thực hiện bài kiểm tra kiến thức phải đáp ứng yêu cầu: 01 phòng kiểm tra kiến thức trên máy tính, diện tích 70m2, bố trí được 50 vị trí kiểm tra và có 2 camera giám sát.

Dự kiến có 02 khu vực chờ và quan sát người tham dự thực hiện bài kiểm tra, trong đó: 01 phòng, có tổng diện tích 50m2 để làm khu vực chờ và quan sát có màn hình kết nối với các camera gắn trong phòng kiểm tra; 01 khu vực có tổng diện tích 150m2 là khu vực chờ và quan sát tại các mặt bằng kỹ thuật.

Đối với diện tích sử dụng để thực hiện bài kiểm tra thực hành: Hệ thống đường lò có tổng chiều dài tối thiểu 500m, diện tích 1.500m2, bố trí được 50 vị trí kiểm tra có 04 camera giám sát…

Ngọc Dung (tổng hợp)