Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển KT-XH Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển KT-XH
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển đô thị Long Hải giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
03:39 | 23/11/2018 Print   E-mail    

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển đô thị Long Hải giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo Nghị quyết, Mục tiêu chung: Phấn đấu xây dựng và phát triển đô thị Long Hải đạt chất lượng đô thị loại IV vào năm 2025 làm cơ sở hình thành đô thị loại III và hướng tới xây dựng đô thị du lịch, góp phần để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện vào năm 2030.

Mục tiêu cụ thể:

Giai đoạn 2018-2020: Khắc phục một số tiêu chuẩn còn thiếu và chưa hoàn thiện của đô thị loại V.

Giai đoạn 2021-2025: Phấn đấu hoàn thành các tiêu chuẩn để đạt đô thị loại IV vào năm 2025. Hoàn chỉnh giai đoạn I kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất Khu du lịch cấp quốc gia Long Hải - Phước Hải.

Giai đoạn 2026-2030: Phấn đấu hoàn thành các tiêu chuẩn đô thị loại III, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất Khu du lịch cấp quốc gia Long Hải - Phước Hải và là đô thị du lịch đến năm 2030./.

Nguồn: Nghị quyết số 14-NQ/TU