Cải cách hành chính Cải cách hành chính
Mục tiêu đến năm 2021 tỉnh BR-VT giảm ít nhất 211 biên chế hành chính và 2.270 biên chế sự nghiệp
10:51 | 08/01/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 09/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 về việc giao chỉ tiêu thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2021; Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 15/10/2018 về kế hoạch tinh giản biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2015 - 2021. Theo đó, mục tiêu đến năm 2021 giảm ít nhất 2.270 biên chế sự nghiệp đạt tỷ lệ 10,3%.

 

- Về tinh giản biên chế hành chính, tính đến ngày 30/9/2018, kết quả cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thực hiện tinh giản biên chế từ năm 2015 đã giảm 122 chỉ tiêu (5,2%), bao gồm dự phòng 13 chỉ tiêu biên chế; Dự kiến lộ trình tinh giản biên chế các năm tiếp theo: Năm 2019: giảm 51 chỉ tiêu, Năm 2020: giảm 43 chỉ tiêu, năm 2021: giảm 46 chỉ tiêu. 

- Về tinh giản biên chế sự nghiệp, theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, mục tiêu đặt ra đến năm 2021 giảm ít nhất 10% biên chế (so với năm 2015 và số Bộ Nội vụ bổ sung năm 2017 (21.712 + 269 = 21.981), tương ứng 2.199 biên chế. Năm 2017, 2018 Bộ Nội vụ đã giảm của tỉnh 820 biên chế. Theo Kế hoạch, từ năm 2019 đến năm 2021, mỗi năm Bộ Nội vụ sẽ giảm của tỉnh giảm khoảng 460 chỉ tiêu, để đạt tỉ lệ tinh giản theo quy định (2.199 biên chế).

Từ năm 2015 đến năm 2018, biên chế khu vực sự nghiệp đã giảm 2.091 chỉ tiêu (đạt 9,5%), trong đó thực giảm tại các đơn vị theo chỉ tiêu cắt giảm 10% là 286 chỉ tiêu (đạt 1,3%), giảm do các đơn vị chuyển qua tự chủ và giải thể là: 1.805 chỉ tiêu (đạt 8,2%).

Đối với biên chế sự nghiệp giáo dục, theo lộ trình tinh giản thì đến năm học 2018-2019 ngành giáo dục phải giảm khoảng 545 chỉ tiêu. Đến nay biên chế sự nghiệp giáo dục mới giảm được 73 chỉ tiêu (0,3%) so với tổng biên chế được giao 2015. UBND tỉnh không thể giảm theo lộ trình do hiện nay tình hình tăng trường, lớp, học sinh, nhưng không được tăng biên chế, ngành giáo dục chưa được giao đủ theo định mức quy định. Năm học 2018-2019, theo báo cáo của các địa phương sau khi sắp xếp lại trường lớp, cơ cấu lại đội ngũ viên chức, toàn ngành giáo dục thiếu khoảng 390 biên chế viên chức, trong đó có khoảng 305 giáo viên để bố trí cho các huyện, thị, thành phố. Để giảm bớt áp lực khó khăn cho ngành giáo dục, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh điều tiết biên chế cho ngành giáo dục để ngành giáo dục không thực hiện giảm theo lộ trình 10% nhằm đảm bảo giáo viên đứng lớp. Do vậy UBND tỉnh đã điều chuyển số biên chế của một số đơn vị sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác đã chuyển qua tự chủ, giải thể (1.805 chỉ tiêu) sang bổ sung cho sự nghiệp giáo dục.

Về phương hướng sắp tới, Tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt theo kế hoạch 117/KH-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh để đạt mục tiêu đến năm 2021 thực hiện giảm ít nhất 2.270 biên chế của khu vực sự nghiệp (đạt 10.3%) theo kế hoạch đề ra.

 

Nguồn: Báo cáo số 430/BC-SNV