NGHỊ QUYẾT CỦA TỈNH ỦY VỀ PHÁT TRIỂN KT-XH NGHỊ QUYẾT CỦA TỈNH ỦY VỀ PHÁT TRIỂN KT-XH

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành Nghị quyết về truyền thông tỉnh BR-VT giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Đọc tiếp »

Ngày 27/12/2017, BCH đảng bộ tỉnh ban hành Nghị Quyết 09-NQ/TU về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh 2017-2020.

Đọc tiếp »

Ngày 28/7/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT ban hành Nghị Quyết 08-NQ/TU về phát triển cảng biển, DV hậu cần cảng tỉnh BR-VT đến năm 2020, định hướng đến 2025.

Đọc tiếp »

Ngày 13/7/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT ban hành Nghị Quyết 06-NQ/TU về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Đọc tiếp »