Tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử

- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng tại một địa chỉ truy cập duy nhất.
- Cung cấp thông tin một cách tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết hồ sơ, cấp phép. Người dân có thể thông qua mạng internet kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ.
- Hệ thống cung cấp một nền tảng ứng dụng để từng bước cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng một cách xuyên suốt, nhất quán theo tinh thần “một cửa liên thông”.

---------- CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ----------

  • Để đăng ký các thủ tục hành chính qua mạng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Tân Thành; các tổ chức, cá nhân vui lòng vào đường liên kết sau http://dichvucong.tanthanh.baria-vungtau.gov.vn/ để chọn thủ tục cần đăng ký trực tuyến.
  • Để đăng ký các thủ tục hành chính qua mạng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Côn Đảo; các tổ chức, cá nhân vui lòng vào đường liên kết sau http://dichvucong.condao.baria-vungtau.gov.vn/ để chọn thủ tục cần đăng ký trực tuyến.

---------- CÁC SỞ, BAN, NGÀNH ----------

  • Để đăng ký các thủ tục hành chính qua mạng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; các tổ chức, cá nhân vui lòng vào đường liên kết sau http://dichvucong.sotp.baria-vungtau.gov.vn/ để chọn thủ tục cần đăng ký trực tuyến.
  • Để đăng ký các thủ tục hành chính qua mạng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ; các tổ chức, cá nhân vui lòng vào đường liên kết sau http://dichvucong.songoaivu.baria-vungtau.gov.vn/ để chọn thủ tục cần đăng ký trực tuyến.
  • Dịch vụ công trực tuyến UBND huyện Xuyên Mộc đang trong quá trình xây dựng
  • Để đăng ký các thủ tục hành chính qua mạng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; các tổ chức, cá nhân vui lòng vào đường liên kết sau http://dichvucong.soxd.baria-vungtau.gov.vn để chọn thủ tục cần đăng ký trực tuyến.
  • Để đăng ký các thủ tục hành chính qua mạng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; các tổ chức, cá nhân vui lòng vào đường liên kết sau http://dichvucong.chicuctdc.baria-vungtau.gov.vn/ để chọn thủ tục cần đăng ký trực tuyến.
  • Để đăng ký các thủ tục hành chính qua mạng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; các tổ chức, cá nhân vui lòng vào đường liên kết sau http://dichvucong.sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/ để chọn thủ tục cần đăng ký trực tuyến.