Quy hoạch xây dựng - đô thị Quy hoạch xây dựng - đô thị
Thu hồi chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời 3MWp tại Côn Đảo
03:39 | 20/10/2016 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Văn bản thu hồi chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời hòa lưới 3MWp tại Côn Đảo. Thu hồi và hủy bỏ hủy bỏ văn bản số 434/UBND-VP ngày 16/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chấp thuận chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời hòa lưới 3MWp tại Côn Đảo của Công ty Cổ phần tập đoàn năng lượng Tuấn Ân.

Đồng thời UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Công thương và UBND huyện Côn Đảo phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xử lý các thủ tục đầu tư có liên quan theo quy định và công bố quy hoạch khu đất sau khi chấm dứt chủ trương đầu tư dự án để người dân trong vùng dự án biết.

Cổng TTĐT