HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục Sửa đổi, bổ sung 63  thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Thành lập - hoạt động của doanh nghiệp và đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Chi tiết Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm...

Đọc tiếp »

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận vốn, hỗ trợ các chi nhánh tổ chức tín dụng (TCTD) quyết định đầu tư nguồn vốn tín dụng ngân hàng đổi với các Chương trình, Dự án trọng điểm của Tỉnh, Ban biên tập...

Đọc tiếp »

Thông tin trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bao gồm: - Đấu giá quyền sử dụng đất - Quy hoạch hoạch sử dụng đất - Kế hoạch sử dụng đất - Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Đọc tiếp »

Trong lĩnh vực nông nghiệp, các thông tin hỗ trợ DNNVV, bao gồm: - Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh...

Đọc tiếp »

Nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh và đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành; giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời đầy đủ các quy định pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh,...

Đọc tiếp »