Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  24133916
Hoạt động địa phương Hoạt động địa phương
Thành ủy Vũng Tàu phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng
08:25 | 09/07/2018 Print   E-mail    

Sáng 6-7, Thành ủy Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy Vũng Tàu cho 400 cán bộ, đảng viên, báo cáo viên cấp thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt: Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh BR-VT giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2030; Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Vũng Tàu về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh BR-VT giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2030; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 22-3-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2020; Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22-3-2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định số 02-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn