Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh
02:49 | 14/04/2017 Print   E-mail    

Sáng ngày 14/4, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư trong nước năm 2016 và xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017. Tham dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thanh Tịnh, Đặng Minh Thông; đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Du lịch, Ngoại vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và xã hội, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư trong nước năm 2016 và xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017, ý kiến của các thành viên tham dự họp, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện Chương trình xúc tiến đầu tư trong nước năm 2017, báo cáo Tỉnh ủy.

Cổng TTĐT tỉnh