Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp thông qua Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 và giai đoạn 2018-2020
04:57 | 14/06/2017 Print   E-mail    

15 giờ ngày 14-6, ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 và giai đoạn 2018-2020 đối với quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo Kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát và thẩm tra quỹ đất UBND tỉnh giao cho Trung tâm phát triển quản lý với tổng diện tích là 535,38 ha. Trên cơ sở đó, Sở đề xuất kế hoạch đấu giá đất năm 2017 có 10 lô với tổng diện tích 34,79ha đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất gồm: 1 lô đất có nguồn gốc nhận chuyển nhượng từ Ngân hàng Công thương Việt Nam với tổng diện tích 5,44ha;  2 lô đất có nguồn gốc nhận chuyển giao từ  Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Tiến tại thành phố Bà Rịa với tổng diện tích 0,6ha và 7 lô đất công được UBND tỉnh giao với tổng diện tích 28,74ha. Trong đó, 6 lô đã có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và Trung tâm đã trình phương án đấu giá quyền sử dụng đất; 4 lô còn lại phải đăng ký bổ sung kế  hoạch sử dụng đất năm 2017.  Đối với kế hoạch đấu giá giai đoạn 2018-2020, dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất 15 lô với tổng diện tích 409,64ha gồm: lô đất có nguồn gốc nhận chuyền nhượng từ Ngân hàng Công thương Việt Nam với tổng diện tích 67,31 ha; 14 lô đất công được UBND tinh giao với tổng diện tich 342,33ha.

Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, đối với diện tích đất còn lại do Trung tâm Phát triền quỹ đất quản lý thuộc quy hoạch đất công cộng, đất trụ sở cơ quan, đất giữ gìn chờ điều phối... không đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất.  Sở sẽ có tờ trình đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định thu hồi giao cho UBND các huyện, thành phố quản lý và có kế hoạch sử dụng đất phù hợp với nhu cầu địa phương.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc đồng ý thông qua Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 và giai đoạn 2018-2020 đối với quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý. Ông yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh Kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt.

 Cổng TTĐT-BRVT