Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp nghe báo cáo về Quy định diện tích tách thửa đất
08:45 | 08/08/2017 Print   E-mail    

10 giờ sáng ngày 08/8, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo dự thảo Quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, diện tích tối thiểu và kích thước còn lại sau khi tác thửa đất phải đảm bảo các điều kiện sau: Đối với đất ở đã xây dựng nhà ở được áp dụng tại địa bàn các phường có diện tích và kích thước thửa đất 45m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m tại đường phố có lộ giới > 20m; 36m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 4 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4m tại đường lộ giới < 20m. Riêng tại địa bàn thị trấn, các xã và huyện Côn Đảo có diện tích và kích thước thửa đất 40m2, có chiều sâu thửa đất và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 4m.

Đối với đất ở chưa xây dựng nhà ở áp dụng tại địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc đô thị và Trung tâm huyện Côn Đảo có diện tích và kích thước thửa đất 60m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m. Tại địa bàn các xã còn lại và khu vực khác của huyện Côn Đảo có diện tích và kích thước thửa đất 100m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m.

Đối với đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp diện tích và kích thước thửa đất 100m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m. Đối với đất nông nghiệp diện tích tối thiểu thửa đất mới và diện tích tối thiểu thửa đất còn lại sau khi tách thửa đất là 500m2.

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh, đồng thời Phó Chủ tịch yêu các sở, ngành, địa phương phải quy định chặt chẽ đối với từng trường hợp tách thửa đất.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT