Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Thông qua danh sách khen thưởng phong trào thi đua năm học 2016-2017
05:07 | 10/08/2017 Print   E-mail    

Chiều ngày 10/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông đã chủ trì cuộc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) tỉnh để thông qua danh sách khen thưởng phong trào thi đua năm học 2016-2017. Tham dự họp có ông Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên trong Hội đồng TĐKT tỉnh. 

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Ban TĐKT, trong thời gian qua Ban TĐKT đã tổ chức tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng các danh hiệu và Bằng khen của UBND tỉnh trong việc tổng kết phong trào thi đua năm học 2016-2017 và đã gửi xin ý kiến của các cơ quan chức năng có liên quan. Tổng cộng có 28 đơn vị được đề nghị danh hiệu "Cờ Thi đua của UBND tỉnh", 100 cá nhân được đề nghị danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" và 5 đơn vị được đề xuất danh hiệu "Cờ thi đua của Chính phủ".

Việc đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân dựa trên các tiêu chuẩn như sau: đối với các tập thể đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh phải hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương; có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác thuộc bộ, ngành, cơ quan ngàn bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương học tập; nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và các tệ nạn các xã hội khác.

Đối với các cá nhân đề nghị danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" phải lựa chọn trong số các cá nhân có 03 lần đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" và có ít nhất 01 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận mang phạm vi toàn tỉnh và đảm bảo số lượng đề nghị danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" không vượt quá 20% trong tổng số cá nhân đủ tiêu chuẩn của toàn đơn vị.

Đối với các tập thể được lựa chọn "Cờ thi đua của Chính phủ" phải là tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất trong các tập thể đạt tiêu chuẩn "Cờ thi đua của UBND tỉnh" và đảm bảo số lượng đề nghị tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" không vượt quá 20% trong tổng số tập thể đạt tiêu chuẩn tặng "Cờ thi đua của UBND tỉnh".

Tại cuộc họp, các thành viên của Hội đồng TĐKT đã tham gia đóng góp ý kiến, tiến hành bỏ phiếu và nhất trí thông qua danh sách  khen thưởng phong trào thi đua năm học 2016-2017. 

Cổng TTĐT BR-VT